สมรรถนะครูอาชีวะสายพันธุ์ใหม่ตามการรับรู้ของครูในช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19: กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี

Main Article Content

อนุสรา สุวรรณวงศ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งวิเคราะห์การรับรู้ของครูและกำหนดสมรรถนะครูอาชีวะ สายพันธุ์ใหม่ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรีเป็นพื้นที่ใน การศึกษา ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนและระหว่างการแพร่ระบาดโควิด 19 เป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 22 คน ได้แก่ ครู หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าระดับ และผู้บริหารวิทยาลัย วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเทคนิคสามเส้า ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะครูอาชีวะสายพันธุ์ใหม่ตามการรับรู้ของครู ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านดิจิทัลเทคโนโลยี 2) สมรรถนะด้านความร่วมมือ 3) สมรรถนะด้านการ สื่อสาร 4) สมรรถนะด้านวิจัยและพัฒนา 5) สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และ 6) สมรรถนะด้านความ เป็นครูมืออาชีพ โดยทั้งหกสมรรถนะประกอบด้วย 20 ตัวชี้วัด ครอบคลุมมาตรฐานการพัฒนาครูทั้งด้าน สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน และสมรรถนะทางวิชาชีพ ทั้งนี้ครูอาวุโสให้ความสำคัญต่อสมรรถนะ ด้านความเป็นครูมืออาชีพเป็นอันดับแรกเพราะการสอนออนไลน์ช่วงโควิด 19 จะต้องอาศัยครูที่สามารถถ่ายทอด ความรู้รวบยอดที่สำคัญให้แก่นักเรียนภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลาของห้องเรียนออนไลน์ ส่วนครูรุ่นใหม่ให้ความ สำคัญต่อสมรรถนะด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นอันดับแรกเพราะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ การเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงโควิด 19 อันเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การศึกษายุคดิจิทัล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Amiruddin, M. H., Amin, F., Yunus, N., Hisyam, M., Hashim, M., Rahim, M. B., … & Rahim, A. (2015). Application of Communication Skills (CS) among Lecturer on Vocational Teaching and Learning in Vocational College Zone Johor, Malaysia. International Journal of Vocational Education and Training Research, 1(4), 55-61.

Blank, M. J., Jacobson, R., & Melaville, A. (2012). Achieving Results through Community School Partnerships: How District and Community Leaders are Building Effective, Sustainable Relationships. Washington, D.C.: Center for American Progress. Care, E., Griffin, P., & Wilson, M. (2012). Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Dordrecht: Springer.

Dahlstrom, E., Brooks, D. C., & Bichsel, J. (2014). The Current Ecosystem of Learning Management Systems in Higher Education: Student, Faculty, and IT Perspectives (Research Report). Louisville, CO: ECAR.

Diep, P. C. & Hartmann, M. (2016). Green Skills in Vocational Teacher Education - A Model of Pedagogical Competence for a World of Sustainable Development. TVET@Asia, (6), 1-19.

Gartmeier, M., Gebhardt, M., & Dotger, B. (2016). How do Teachers Evaluate Their Parent Communication Competence? Latent Profiles and Relationships to Workplace Behaviors. Teaching and Teacher Education, 55, 207-216.

Goodwin, D. & Webb, M. A. (2014). Comparing Teachers’ Paradigms with the Teaching and Learning Paradigm of Their State’s Teacher Evaluation System. Research in Higher Education Journal, 25, 1-11.

Johnston, J., Loyalka, P., Chu, J., Song, Y., Yi, H., & Huang, X. (2016). The Impact of Vocational Teachers on Student Learning in Developing Countries. Comparative Education Review, 60(1), 131-150.

Leindarit, B. (2021). Influence of Communication and Teaching Lectures Competencies Towards Students Online Learning Satisfaction in the Time of Covid-19. In Proceeding of the International Conference on Educational Sciences and Teacher Profession (pp.98-102). Netherlands: Atlantis Press.

Liu, C. W., Sng, B. L., & Farida, I. (2015). Obstetric Anesthesia Training: Facilitating Teaching and Learning. Trends in Anaesthesia and Critical Care, 5(1), 8-13.

Ministry of Education. (2020). MoE Commands All Public and Private Schools to Close for Protection of Covid-19 Pandemic. The First Wave of Covid-19!! Retrieved March 10, 2021, from https://moe360.blog [in Thai]

Ministry of Education. (2021). Education Data Base System. Retrieved March 15, 2021, from https://eduwh.moe.go.th [in Thai]

Nurhadi, D. & Lyau, N. M. (2018). Cultivating Responsibilities of Vocational Teachers: A Framework for Preparing Education to Work. Journal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, 24(2), 295-307.

Office of Vocational Education Commission. (2020). Students’ Graduation Statistic in 2015-2019. Retrieved May 7, 2021, from http://techno.vec.go.th/ [in Thai]

Oluwasola, A. J. (2014). Professional Competence of Technical Teachers: A Factor Analysis of the Training Needs of Technical College Teachers. American Journal of Science and Technology, 2(1), 22-26.

Prasert, P. (2020). Back Stage… Thailand Gets through Covid-19 at the First Wave!!. Retrieved March 15, 2021, from https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914993 [in Thai]

RYT9. (2021). Thai Social Situation in Overall and Q3 in 2020. Retrieved May 25, 2021, from https://www.ryt9.com/s/cabt/3210686 [in Thai]

Shah, M. (2014). Impact of Management Information Systems (MIS) on School Administration: What the Literature Says. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 2799-2804.

Thairath Online. (2020). Covid-19 Effects on Vocational Student Admission, Striving Action Plan for Motivating. Retrieved May 25, 2021, from https://www.thairath.co.th/news/local/1822968 [in Thai]

Thongkam, K., Suwanjan, P., & Pupat, P. (2018). Thai Vocational College Instructor Teaching Competency: A Second Order Confirmatory Factor Analysis. Asia-Pacific Social Science Review, 19(1), 224-232.

UNESCO. (2020). Ensuring Effective Distance Learning During Covid-19 Disruption Guidance for Teachers. Paris, France: Education Sector UNESCO.

Wagiran, W., Pardjono, P., Suyanto, W., & Sofyan, H. (2019). Competencies of Future Vocational Teachers: Perspective of In-service Teachers and Educational Experts. Cakrawala Pendidikan, 38(2), 388-400.

World Economic Forum (WEF). (2020). The Future of Jobs Report 2020. Geneva, Switzerland: World Economic Forum.