ปริทัศน์การศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแบบเน้นภาระงาน

Main Article Content

นลินทิพย์ วิภาวัฒนกุล

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแบบเน้นภาระงานเป็นหนึ่งในวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาผ่านการลงมือปฏิบัติภาระงานต่าง ๆ ปัจจุบันมีบทความวิชาการในจีนจำนวนมากที่ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในวิธีดังกล่าว ทั้งในเรื่องของความหมายองค์ประกอบสำคัญ กระบวนการจัดการ ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหา การออกแบบภาระงาน และประเภทของภาระงาน ไปจนถึงการศึกษาเกี่ยวกับการนำการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแบบเน้นภาระงานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานควบคู่กับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแบบเน้นภาระงานในจีนและในไทย โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการการสอนภาษาจีนในไทยด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความปริทัศน์

References

Chen, W. (2011). The approach of task-based language teaching in teaching Chinese as a foreign language. Language and Translation, 2, 73-77. [in Chinese]

Klinhom, N., & Moolmee, K. (2017). Development of grade 11 students’ Chinese speaking skills using TBL (Task-based Learning). Journal of Education Khon Kaen University, 40(2), 73-79. [in Thai]

Kongkarin, S., & Paiboonthitipornchai, P. (2019). A study of elementary Chinese spoken language teaching: In the context of TBLT (Task-based Language Teaching)—The case of Phetchaburi Rajabhat University. Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University, 9(3), 4-11. [in Chinese]

Liu, D. (2020). Feasibility study of Task-based Teaching Theory in reading Chinese as a foreign language with zero class hours. Heilongjiang Education (Higher Education Research & Appraisal), 18(1), 45-47. [in Chinese]

Lu, H., & Li, X. (2009). Problems and suggestions of Task-based Language Teaching Theory in the use of teaching Chinese as a foreign language. Journal of Heze University, 31(3), 110-113. [in Chinese]

Ma, J. (2002). A short-term Chinese teaching model based on “Communicative Tasks”. Chinese Teaching in the World, 54(4), 87-93. [in Chinese]

Qin, Y. (2018). A preliminary study on the application of Task-based Teaching mode in oral Chinese as a foreign language class. Northern Literature, 8(35), 184-185. [in Chinese]

Sankaburanurak, S. (2017). Teaching Chinese language by using Task-based Language Learning approach. Panyapiwat Journal, 9(Special), 260-271. [in Thai]

Wan, S. (2018). Teaching reform in TCSL basic-level speaking class guided by Task-based pedagogy. Journal of Zhejiang Business Technology Institute, 17(2), 92-94. [in Chinese]

Wang, Y. (2005). A preliminary study on the application of Task-based Teaching method in elementary Chinese teaching as a foreign language [Master’s thesis]. Beijing Language and Culture University.

Wang, Y. (2016a). The application of Task-based Teaching in advanced Chinese reading courses for international students. Kaoshi Zhoukan, 10(19), 148-149. [in Chinese]

Wang, Y. (2016b). The application of Task-based Teaching method in business Chinese writing: A case study of the advanced business Chinese class of Shanxi Normal University [Master’s thesis]. Shaanxi Normal University.

Wang, Y. (2019). A preliminary study on the application of Task-based Teaching mode in the classroom of oral Chinese as a foreign language. English on Campus, 12(19), 28. [in Chinese]

Xi, Y. (2019). Case study of Chinese as a foreign language comprehensive course based on Task-based Teaching method [Master’s thesis]. Xian Shiyou University.

Xu, X. (2009). A study on question-oriented Task-based Language Teaching——From the perspective of oral Chinese teaching. Journal of College of Chinese Language and Culture of Jinan University (TCSOL Studies), 7(3), 7-13. [in Chinese]

Ye, X., & Wang, X. (2007). Task-based Teaching Theory and its application in teaching Chinese as a foreign language. Modern Chinese, 6(9), 57-58. [in Chinese]

Yuan, K. (2008). A preliminary study on the Task-based Teaching model in business Chinese conversation teaching. Journal of Inner Mongolia Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition), 6(6), 103-105. [in Chinese]

Zhang, X., & Zhao, Y. (2019). A discussion on Task-based Teaching of intermediate and advanced oral Chinese as a foreign language. Literature Education, 13(2), 92-93. [in Chinese]