กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ไทย ในรูปแบบไลฟ์ คอมเมิร์ซ

Main Article Content

ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจออนไลน์ไทยที่ใช้รูปแบบการไลฟ์ คอมเมิร์ซ และพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจออนไลน์ไทยที่ใช้รูปแบบการไลฟ์ คอมเมิร์ซ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณในผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ไทย จำนวน 385 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยในขั้นแรกทำการสุ่มแบบโควตา ตามสัดส่วนประเภทของผู้ประกอบการ และทำการสุ่มแบบง่าย การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยทำการสัมภาษณ์ในผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการความสามารถทางการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ไทยในรูปแบบไลฟ์ คอมเมิร์ซ จำนวนตัวอย่าง 5 คน ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล จำนวน 1 คน พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณตามลำดับความสำคัญของตัวแปร และทำการสรุปผลสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05


ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสดระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานธุรกิจออนไลน์ระหว่าง 2-5 ปี ปัจจัยการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบไลฟ์ คอมเมิร์ซ (Live Commerce) 3 อันดับ ได้แก่ ด้านศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (gif.latex?\bar{x} = 3.82) ด้านการจัดการวัตถุดิบ (gif.latex?\bar{x} = 3.90) และด้านเทคโนโลยีและการผลิต (gif.latex?\bar{x} = 3.85) ดังนั้นรูปแบบกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบไลฟ์ คอมเมิร์ซผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญในการพัฒนาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจซึ่งประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการวัตถุดิบ การพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดการธุรกิจและการตลาด การจัดระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมวิจัย ช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารระบบและพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้มีศักยภาพเต็มที่ในการทำงานและการสนับสนุนจากภาคผลิตภัณฑ์และหน่วยงานสาธารณะ โดยการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร ควรทำควบคู่กับการวัดผลสัมฤทธิ์การทำงานด้านความประหยัด ประสิทธิภาพการทำงาน และประสิทธิผลการทำงานร่วมด้วย เพื่อเป็นตัวชี้วัดถึงผลการทำงานในการปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจตนเองให้พัฒนาอยู่เสมอทั้งในปัจจุบันและวางแผนการดำเนินงานเพื่ออนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chaisen, C. (2019). Approaches to enhancing capacity and innovation of restaurant business in the 4.0 era to promote and develop Phuket as a creative food city. Dusit Thani College Journal, 13(3), 491-504. [in Thai]

Electronic Transactions Development Agency (ETDA). (2020). ETDA reveals that the value of Thai e-commerce in 2020 is at 3.78 trillion baht, expects in the year 64 to rise to 4.01 trillion baht. Ministry of Digital Economy and Society. [in Thai]

Electronic Transactions Development Agency (ETDA). (2021). ETDA Annual Report 2021. Electronic Transactions Development Agency (ETDA). [in Thai]

Jarukornsakul, J. (2017). Increasing Thailand’s competitiveness according to the Thailand 4.0 Policy. National Defense College. [in Thai]

Juma, M. (2018). Factors affecting competitiveness of small and medium Muslim entrepreneurs in the Three Southern Border Provinces. Academic Journal, Pacific Institute of Management Science, 4(1), 218-230. [in Thai]

Ministry of Commerce. (2020). Commerce pointed out that Thai online trade continues to grow. Worried about the giant “platform” dominating the market. Bangkok biz News. https://www.bangkokbiznews.com/business/928491 [in Thai]

MGR Online. (2020). LIVE selling flourishing products Thai market rises 173%, breaking the record. https://mgronline.com/business/detail/9630000114610 [in Thai]

Porter, M. E. (1985). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. Free Press.

Rinwong, S. (2021). Penetrating 2022 marketing trends, arming businesses survive! Bangkok biz News. https://www.bangkokbiznews.com/business/962301

Singthanasarn, P. (2019). Increasing the competitiveness of the canned food and dry food export business in Thailand based on the resource-based theory. Journal of Economics and Management Strategies, 6(1), 103-120. [in Thai]

Siriwisitkul, S. (2016). Increasing competitiveness that affects the business success of product operators one sub-district, one product in Pathum Thani Province. North Bangkok University. [in Thai]

Supaporn, N. (2021). Competitiveness and competitive advantages of small and medium enterprise entrepreneurs (SMEs) in Nonthaburi Province. Santapol College Academic Journal, 7(2), 43-52. [in Thai]

Suwimoncharoen, N. (2016). A study of factors affecting the success of electronic commerce of online businesses in the wire rope industry. College of Management Mahidol University. [in Thai]

Unctad. (2006). E-commerce and development report 2006. www.unctad.org