การสร้างอัตลักษณ์ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา

Main Article Content

ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน
พนมพร จันทรปัญญา

Abstract

บทคัดย่อ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข อัตลักษณ์ของผู้เรียนถือเป็นอัตลักษณ์บุคคล (Individual Identity) ซึ่งเกี่ยวข้องกับมิติภายในที่บุคคลรู้จักและรับรู้เกี่ยวกับตนเอง และอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล ทั้งนี้แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของผู้เรียนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ได้แก่ นโยบายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย พ.ศ. 2554-2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และจากแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของผู้เรียนดังกล่าว พบว่า มีการกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสอดคล้องใกล้เคียงกัน และได้นำมาสรุปจำแนกประเภทเป็น อัตลักษณ์ทางวิชาการ (Academic Identity) และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ (Professional Identity) สำหรับการสร้างอัตลักษณ์ของผู้เรียนนั้น
มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกระบวนการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาทั้งด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านวิธีการสอน ด้านหลักสูตร และด้านผู้บริหาร รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั้งด้านสภาพแวดล้อม และด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และส่งผลให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามที่สถาบันกำหนดได้ประสบความสำเร็จ

Abstract
Studying in higher education is an important process to construct student Identity with desirable characteristic being relevant to enterprises’ needs and can live harmoniously with others in societies. Student identity is considered as individual identity dealing with internal dimension of a person who knows and recognizes themself and social identity involving in social interaction of individuals. Student identity concept explained in this article includes development policy of Thai ideal graduates B.E. 2011-2015 of Higher Education Commission Office and in National Qualifications
Framework for Higher Education B.E. 2009. Student identity concepts as mentioned have to define similar desirable characteristics of student and can be summarized and classified as academic identity and professional identity. Student identity construction associates closely with learning process and learning environment. Therefore, both of the education administration factors including the student aspect, the teacher aspect, the teaching methods aspect, the curriculum aspect, the administrator aspect and the management factors including the environmental aspect and the quality assurance systems in education will be the key factors allowing students to learn and lead them to have identities according to institutions’ rules successfully.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุวรรณชินฉ., & จันทรปัญญาพ. (2015). การสร้างอัตลักษณ์ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา. Panyapiwat Journal, 7(2), 267-280. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/38505
Section
Research Article