Published: 2015-08-21

วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

A

บทบรรณาธิการ สู่ความสำเร็จด้วยกรอบความคิดแบบเปิดกว้าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล

B

สารบัญ

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

C

การนำเสนอรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล

ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์

245-257

การสร้างอัตลักษณ์ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา

ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน, พนมพร จันทรปัญญา

267-280