การจัดการ: องค์ความรู้และการพัฒนาตัวแบบทางทฤษฎี

Main Article Content

สุธินี อัตถากร

Abstract

           บทความนี้ มุ่งสำรวจผลงานหลักของนักวิชาการชั้นนำในอดีต และนำปัจจัยสำคัญที่อธิบายความสำเร็จของการจัดการมาบูรณาการ เพิ่มเติมปัจจัยที่ขาดหรือถูกมองข้าม และพัฒนาเป็นตัวแบบทางทฤษฎีการจัดการร่วมสมัยของปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ในการบริหารของทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชน 

 

          This article aims at reviewing management literature from leading academicians during the past century and systematically selects key variables that may affect management success. New overlooking variables are also proposed and integrated with those selected-key variables to form a contemporary theoretical model of management that may be applied for the benefit of public and private organizations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อัตถากรส. (2016). การจัดการ: องค์ความรู้และการพัฒนาตัวแบบทางทฤษฎี. Panyapiwat Journal, 8(2), 215-226. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65662
Section
Academic Article