ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ (Modern trade) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Main Article Content

มหัสธวิน ใจจิต

Abstract

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ ด้านราคา และภาพลักษณ์ กับความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการศึกษาเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01

          ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความภักดี ในระดับมาก เรียงตามลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (3.90) ด้านบริการ (3.85) ด้านภาพลักษณ์ (3.78) ด้านราคา (3.47) อีกทั้งยังมีการแสดงออกความภักดีในระดับมากที่สุด ด้วยพฤติกรรมการซื้อซ้ำ (4.37) และบอกต่อ (4.21) และในระดับปานกลาง ด้วยพฤติกรรมการปกป้อง/แก้ต่าง (3.10) และไม่เปลี่ยนไปใช้บริการที่อื่น (2.60) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผลการทดสอบความสัมพันธ์พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ (0.410) และด้านการบริการ (0.405) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความภักดีของผู้บริโภค ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านราคา (0.399) และด้านผลิตภัณฑ์ (0.398) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความภักดีของผู้บริโภค ในระดับน้อย ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 

          The objectives of this study were to study and investigate the relationship between Product factors, Service factor, Price factor, and Image Store factor with a customer loyalty of Home-improvement modern trade stores in Bangkok Metropolitan area. Data was collected through self-administered questionnaires. Samples contained 400 persons who are users of Home-improvement modern trade stores and live in Bangkok Metropolitan area. Statistics used in the analysis of data are Frequency, Percentage, Average Value and Standard Deviation. The hypothesis tests used were correlation coefficient at 0.05 and 0.01 levels.

          After the study, the result shown that. Sample group had high level of agreement on loyalty factors which can be ranked in order based on average value from highest to lowest value, respectively as following: Product (3.90), Service (3.85), Image (3.78) and Price factor (3.47) while highest expression shown at loyalty behavior with the repeated purchase (4.37) and pass on mouth to mouth (4.21). And for moderate level: Protection/defense (3.10) and no store switching (2.60) at statistical significant of 0.01 level. In conclusion, the results indicated holistically that Image (0.410) and Service (0.405) store factors had positive relationship on moderate level with a customer loyalty of Home-improvement modern trade stores, while price (0.399) and product (0.398) factors had less level of positive relationship with a customer loyalty of Home-improvement modern trade stores at level of significant of 0.01.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ใจจิต ม. (2017). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ (Modern trade) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. Panyapiwat Journal, 9(2), 1–11. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97817
Section
Research Article

References

Bank of Thailand. (2013). RealEstateBusinessIndexTool. Retrieved January 31, 2015, from https://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=102&language=th [in Thai]

Bateson, J. & Hoffman, K. D. (2008). ServiceMarketing (4th ed.). USA: South Western.

Chaichansukkit, P. (2015). 4royaltysignalsonproduct/service. Retrieved February 28, 2015, from https://www.drphot.com/talk/archives/432 [in Thai]

Chutipat, V. (2013). 10lifestyleoftheGenY. Retrieved March 14, 2015, from https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/499582 [in Thai]

Clottey, T. A., Collier, D. A. & Stodnick, M. (2008). Drivers of Customer Loyalty in a Retail Store Environment. JournalofServiceScience–ThirdQuarter2008,1(1), 35-47.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. Psychometrika,6, 297-334.

Economic Intelligence Center, SCB. (2013). FocusonretailbuildingmaterialandhomedecorationBusiness.Retrieved February 2, 2015, from https://www.scbeic.com/th/detail/product/390 [in Thai]

Hinkle, D. E., William, W. & Stephen G. J. (1998). AppliedStatisticsfortheBehaviorSciences(4th ed.). New York: Houghton Mifflin.

Jitviboonchoti, S. (2013). Factors Influencing Consumer Loyalty of Construction Material and Home Decoration item modern trade stores in the greater Bangkok. Thesis from Master of Business Administration, Kasetsart University. [in Thai]

Kasikorn Research Center. (2014). Prediction of Construction materials market will be recovered on the second half of 2014. Retrieved January 7, 2015, from https://www.kasikornresearch.com/th/k-econanalysis/pages/ViewSummary.aspx?docid=32859 [in Thai]

Kitapci, O., Dortyol, I. T., Yaman, Z. & Gulmez, M. (2013). The paths from service quality dimensions to customer loyalty An application on supermarket customers. ManagementResearchReview,36(3), 239-255.

Koo, D. M. (2003). Inter-relationships among Store Images, Store Satisfaction, and Store Loyalty among Korea Discount Retail Patrons. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics,15(4), 42-71.

Kotler, P. & Keller, K. L. (2012). Marketing Management (14th ed.). USA: Pearson.

Kotler, P. (2000). Marketing Management (10th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Kuakomoldej, P. (2011). The study of marketing mix of retail mall on Central Department Store for Loyalty and Relation of customer in Bangkok Area.Independent Course Research Master of Business Administration, Bangkok University. [in Thai]

Lapirattanakul, V. (2006). The complete edition of Public Relations. Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]

Lorpraditpong, N. (2006). Customer’s satisfaction surveys manual, with case studies and techniques effective practice. Bangkok: Thailand Productivity Institute. [in Thai]

Nikhashemi, S. R., Paim, L. H., Sidin, S. M. & Khatibi, A. (2014). Driving Forces of Hypermarket’s Customer Loyalty: An Empirical Study in Malaysia. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 8(3), 377-386.

Prachachat. (2013). Modern Trade “MATERIAL” High Competition! Brand Leveraging provincial branch establishment. Retrieved December 10, 2014, from https://www.prachachat.net/news [in Thai]

Saereerut, S., Saereerut, S., Lucksitanon, P. & Patawanich, O. (2003). The New Era of Marketing Management (Revised on 2003). Bangkok: Thammasan Publisher. [in Thai]

Saraban, L. (2008). What is Quality? Retrieved March 14, 2015 from https://www.gotoknow.org/posts/189885 [in Thai]

Somboontavee, K., Tansopon, T. & Polcharoen, S. (2014). The Perception of Service Quality That Affecting the Brand Loyalty Through Home Product Center Plc. Rama 2 Branch Bangkok. Institutional Research for Sustainable Organization Development (1st), Khonkaen: Khonkaen University. [in Thai]

Songsom, A. (2014). Developing the Causal Relationship Modern Trade Customer Loyalty in Songkhla Province. The 5th Hatyai National and International Conference, Songkhla: Hatyai University. [in Thai]

Sathongvian, A. (2015). Strategic for sustainable management of retail shop in the central region in Thailand. Panyapiwat Journal, 7(3), 1-9. [in Thai]

Vanichbuncha, K. (2001). Statistical Analysis Statistic for decision making (5th ed.). Bangkok: Thammasan Publisher. [in Thai]

Vanvanich, Y. (2013). Marketing Services (5th ed.). Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]