Published: 2017-08-31

บทบรรณาธิการ

ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล

สารบัญ

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

จุฑามณี ไกรคุณาศัย, กุลชลี จงเจริญ, สังวรณ์ งัดกระโทก, พรอัญชลี พุกชาญค้า

171-184

การประยุกต์ใช้องค์ประกอบของเกมในกิจกรรม CSR: กรณีศึกษาธนาคารขยะ

สุอัมพร ปานทรัพย์, ปณต คงคาหลวง, พรรณเชษฐ ณ ลำพูน

197-207

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตกล้วยหอมของเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

อรพิมพ์ สุริยา, เฉลิมพล จตุพร, พัฒนา สุขประเสริฐ, สุวิสา พัฒนเกียรติ

208-218