ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดน้ำนมข้าวโพดพาสเจอร์ไรส์ในร้านสะดวกซื้อ เขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ภัทรนิษฐ์ ศรีบุรีรักษ์
เปรมฤทัย แย้มบรรจง
ศิระ นาคะศิริ
เกศริน โฉมตระการ

Abstract

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีผลต่อระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของน้ำนมข้าวโพดพาสเจอร์ไรส์ในร้านสะดวกซื้อ จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค โดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) จำนวนทั้งหมด 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียยบค่าเฉลี่ยรายคู่ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของน้ำนมข้าวโพดพาสเจอร์ไรส์ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านผลิตภัณฑ์มีความสำคัญเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การส่งเสริมทางการตลาด ราคาและช่องทางการจัดจำหน่าย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของน้ำนมข้าวโพดพาสเจอร์ไรส์จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์พบว่า ระดับการศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ เพศและอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาด

 

          The main purpose of this study is to study the importance of each marketing mix factor on buying decision of consumers on pasteurized corn milk in convenience stores as well as what demographic characteristics influence on importance rating for each factor. 400 consumers selected by using multi-stage- sampling method were asked to fill out a set of questionnaire. The collected data was proceeded by using frequency, mean, standard deviation, t-test, ANOVA, and Least Significant Difference or LSD. The results show that consumers rank the quality of product as their most important among all the factors followed by promotion, price, and place respectively. In addition, education and income have statistically significant influence on importance of product. Gender and occupation have statistically significant influence on importance of price. Occupation and income have statistically significant influence on importance of place. And age, education, and income have statistically significant influence on importance of promotion. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศรีบุรีรักษ์ ภ., แย้มบรรจง เ., นาคะศิริ ศ., & โฉมตระการ เ. (2017). ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดน้ำนมข้าวโพดพาสเจอร์ไรส์ในร้านสะดวกซื้อ เขตกรุงเทพมหานคร. Panyapiwat Journal, 9(2), 60–68. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97863
Section
Research Article

References

Anonymous. (2009). “Malee”Penetrate the market“i-corn”Healthy drink from corn milk get the full of events and marketing strategies in vegetarian festival. Retrieved July 25, 2017, from https://www.thaipr.net/general/255043 [in Thai]

Anonymous. (2015). Corn Kung-Differentiate of corn milk business! Retrieved July 25, 2017, from https://www.thaismescenter.com/คอร์นคุง-ธุรกิจน้ำนมข้าวโพดที่ไม่เหมือนใคร/ [in Thai]

Chaimetponphisan, N. (2013). Factors Related to Customers’ Behavior of Drinking Functional Herb Beverage in Bangkok Metropolitan Area Satisfaction. M.B.A. Thesis, Srinakharinwirot University.[in Thai]

Rakjit, S. (2016). Opportunity of Food and Beverage for Health. Retrieved April 9, 2017, from https://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000039873 [in Thai]

Saereerat, S. et al. (2000). Marketing Strategy. Bangkok: Teera Film & Scitex. [in Thai]

Most read articles by the same author(s)