พฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรกับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Main Article Content

นลินี ทองประเสริฐ

Abstract

          ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเป็นปัญหาหลักของรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัย จากปัญหานี้รัฐบาลจึงมีนโยบายออกบัตรสินเชื่อให้กับเกษตรกรใน พ.ศ. 2555 การใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรมีทั้งข้อดีและข้อเสีย หากไม่มีวินัยทางการเงินแล้วอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเกษตรกร ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อกับคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อตรงตามวัตถุประสงค์ของนโยบายกับคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งด้านจิตใจและสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเรียนรู้ของเกษตรกรหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุข ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วนจากเกษตรกรที่อยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในระดับมั่งมีศรีสุข จำนวนทั้งหมด 53 หมู่บ้าน รวม 403 คน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อส่งผลและสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุข ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ร้อยละ 51.7 (Adj R2 = .517) โดยที่พฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อที่ตรงตามวัตถุประสงค์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจและด้านการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

          Farmers’ debt has been a major problem of the Thai government in every era. As an attempt to tackle this issue, Government launched the farmers’ credit-cards policy in 2012 B.E. Using farmer’s credit card could be pros and cons. If farmers lack of their financial disciplines, it might also destabilize their quality of life, which often based on the Philosophy of Sufficiency Economy. The purpose of this study were investigated the impact of farmers’ behavior on credit card usage toward the quality life according to the Philosophy of Sufficiency Economy; and identify the relationship between credit card usage behavior that followed the objectives of the government’s policy, and three aspects of the farmers’ quality life toward the Philosophy of Sufficiency Economy: mental and social, economic and financial, and learning. To achieve the pilot project, a quantitative research was utilized and 403 samples from 53 villages were selected by a stratified random sampling. The research found that the credit-card usage behavior affected and could predict the sample’ quality of life at the predictive value of 51.7 percent. Moreover, the credit card usage behavior that met the objectives of the policy had a positive relationship with the economic and learning aspects of the quality of life, with a highly significance level of .01; whereas misusing the credit card had a negative relationship with the economic and mental/social aspects, with a highly significance level of .01.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทองประเสริฐ น. (2017). พฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรกับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. Panyapiwat Journal, 9(2), 83–94. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97868
Section
Research Article

References

Chareonwongsak, K. (2011). Farmers Credit Card policy: A relevant solution? Retrieved June 5, 2014, from http://oknation.nationtv.tv/blog/canthai/2011/05/25/entry 5 [in Thai]

Community development department, Ministry of interior. (2015). Prototypal sufficiency economy village assessment.Retrieved December 1, 2015, from http://chanthaburi.cdd.go.th/ [in Thai]

Jantasorn, W. (2011). The Application of the Philosophy of Sufficiency Economy into the management of public sector. Panyapiwat Journal,3(2), 1-18. [in Thai]

Kotler, P. & Keller, K. L. (2016). A Frame work for Marketing Management (6th ed.).Boston: Pearson Education.

Office of agricultural economics. (2014). Current debt situation of farm households. Retrieved June 22, 2015, from http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=17495&filename=index [in Thai]

Office of agricultural economics. (2007). Application of Philosophy of Sufficiency Economy.Retrieved March 6, 2015, from http://www3.oae.go.th/rdpcc/images/filesdownload/SUFFICIENCY/1.1.pdf [in Thai]

Peter, J. P. & Donnelly, J. D. Jr. (2015). A Preface to Marketing Management (14th ed.). New York: McGraw-Hill.

Poapongsakorn, N. (2015). Changes inside the rural credit market and credit policy: farmers’ household debt management for sustainable survival.Bangkok: Thailand Development Research Institute. [in Thai]

Roberts, J. A. & Jones, E. (2001). Money Attitudes,Credit Card Use, and Compulsive Buying among American College Students. Journal of Consumer Affairs,35(2), 213-240.

Solomon, M. R. (2013). Consumer Behavior: Buying, Having, and Being (8th ed.). New Jersy: Pearson Prentice Hall.

Tantivejkul, S. (2006). Philosophy of Sufficiency Economy: Self-application and economic development. Investment Promotion Journal, 17(12), 8-12. [in Thai]

Watson, S. (2009). Credit Card Misuse, Money Attitudes, and Compulsive Buying Behaviors: A Comparison of Internal and External Locus of control consumers. College Student Journal, 43(2), 268-275.