ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของทีมด้านความคล้ายคลึงกันที่มีต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพในหน่วยงานทางการศึกษา

Main Article Content

ชลิดา ชาญวิจิตร
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของทีม ด้านความคล้ายคลึงกันที่มีต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ในหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งเป็นทีมงานฝ่ายสนับสนุนที่ทำหน้าที่ด้านบริหารงานทั่วไปของแต่ละคณะวิชา 9 คณะวิชา จำนวนทั้งสิ้น 100 คน โดยให้ทีมงานฝ่ายสนับสนุนแต่ละคณะวิชาตอบแบบสอบถามประเมินการทำงานของทีมงานตนเองรายบุคคล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ความคล้ายคลึงด้านการแก้ไขความขัดแย้ง ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นของทีม การวางแผนการทำงานร่วมกัน การกำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนเป็นไปตามโครงสร้างงานที่ถูกออกแบบ การมอบหมายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตามมติของทีมงาน และการแข่งขันกันทำงานภายในทีม มีผลต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และพบว่า ความคล้ายคลึงด้านการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นของทีม การวางแผนการทำงานร่วมกัน การกำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนเป็นไปตามโครงสร้างงานที่ถูกออกแบบ การมอบหมายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตามมติของทีมงาน และการแข่งขันกันทำงานภายในทีม มีผลต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญด้วยเช่นกัน ซึ่งผลในการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดแผนการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของฝ่ายสนับสนุนที่ทำหน้าที่ด้านบริหารงานทั่วไปของแต่ละคณะวิชา และออกแบบจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น

 

          The objective of this research is to study Factors That Influence Team Performance Aspects of Teamwork in the Educational Department. This is a support team that serves the general administration of each faculty nine faculties totaled 100 people by the team support each faculty respondents rate the performance of the team, their individual statistics. The analysis is based on a multiple regression analysis. The results showed that The similarity of the conflict, including the hearing of the team. Planning Collaboration Defining a clear work structure is based on the design. Delegating the responsibility to implement the chain of command. Are willing to abide by the resolutions of the team. Competition within the team and work together. Affect team performance and found that similar aspects of Solve a problem skills is to get the opinions of the team. Planning Collaboration Defining a clear work structure is based on the design. Delegating the responsibility to implement the chain of command. Are willing to abide by the resolutions of the team. Competition within the team and work together. Affect team performance significantly as well. The results of this study can be applied in the development plan, a team of support that serve the general administration of each faculty. And activities designed to enhance teamwork efficiency even further.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ชาญวิจิตร ช., & เจษฎาลักษณ์ ว. (2017). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของทีมด้านความคล้ายคลึงกันที่มีต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพในหน่วยงานทางการศึกษา. Panyapiwat Journal, 9(2), 95–106. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97871
Section
Research Article

References

Austin, A. E. & Roger, G. B. (1991). Faculty Collaboration: Enhancing the Quality of Scholarship and teaching. Washington, DC.: School of Education and Human Development.

Chanbanchong, C. (1999). Psychology of Management. Phitsanulok: Phitsanulok University. [in Thai]

Changchat, S. (1998). Organizational Behavior. The textbooks Memorial University on the occasion of His Majesty the King Birthday grow around 6, the Department of Business and co-operative.Faculty of Management Institute Pibulsonggram. [in Thai]

Changchat, S. (1999). Organizational Behavior. Bangkok: Expernet. [in Thai]

Chiaburu, D. S. & Harrison, D. A. (2008). Do peers make the place? Conceptual synthesis and meta-analysis of coworker effects on perceptions, attitudes, OCBs, and performance. Journal of Applied Psychology,93(5), 1082-1103.

Choochue, S. (2003). The in fluence that affect the working team of the Walailak University. Independent Study Program Management, Walailak University. [in Thai]

Cooper, D. R. & Schindler, P. S. (2006). Business research methods (9th ed.). New York: McGraw-Hill.

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of Psychology Testing (5th ed.). New York: Harper Collins Publishers Inc.

Hobman, E. V., Bordia, P. & Gallois, C. (2003). Consequences of feeling dissimilar from others in a work team. Journal of Business and Psychology,17(3), 301-325.

Ibrahim, F. (1999). Summary Nursing Administration (2nd ed.). Bangkok: Samcharoenpanich Printing. [in Thai]

Kasamsin, S. (1983).Management (8th ed.). Bangkok: Thaiwattanapanich. [in Thai]

Kasamsin, S. (1991). The resource management plan. Bangkok: Thaiwattanapanich. [in Thai]

Khaemanee, T. (2004). Higher-Order Thinking: The various guidelines for teachers. In Klomchit, C. (Eds.). Development: The challenge opportunity and Integration. Documents academic symposium on the occasion of the Foundation Day reading. Faculty of Education Sciences University 36 year’s anniversary. (Page 19-32). Khon Kaen: Klangnanavittaya Press. [in Thai]

Kisukphan, A. (1995). Management: Skills and Practice. Bangkok: Sukaphapchai Publishing. [in Thai]

Laohanun, S. (2008). Team building (4th ed.). Bangkok: Handmade Stickers & Design. [in Thai]

Mayo, E. (1933). The Human Problems of an Industrial Civilization. New York: Macmillan.

Parker, G. M. (1990). Team Players and Team Work: The New Competitive Busies Strategy.San Francisco, Calif.: Jossey-Bass.

Pholawong, S. (2008). The development of a team of staff in the Division of Municipal. Tambon Tha sa-at Am-per Seka Nong Khai. Thesis’s Master of Arts, Mahasarakham University. [in Thai]

Phuseeon, S. (2011). Application of SPSS data analysis research (4th ed.). Mahasarakham: Mahasarakham University. [in Thai]

Robbins, S. P. (2001). Organization Behavior (9th ed.). New Jersey: Prentice-Hall.

Srisa-art, B. (2002). Initial Research. Bangkok: Sureewitthayasat. [in Thai]

Yawirat, N. (2004). Management of modern (3rd ed.). Bangkok: Central Express Limited. [in Thai]

Most read articles by the same author(s)