ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อป้องกันยาเสพติดของเทศบาลนคร ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

Main Article Content

ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย

Abstract

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีส่วนสำคัญทำให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อป้องกันยาเสพติดของเทศบาลนคร ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนประสบผลสำเร็จ และ 2) เสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อป้องกันยาเสพติดของเทศบาลนคร ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานซึ่งเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเสริม ซึ่งได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์รวม 1,068 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.30 ของแบบสอบถามทั้งหมด 1,109 ชุด ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป็นการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจงบุคคล จำนวน 12 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การถดถอยพหุคุณ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

          ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญทำให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการประสบผลสำเร็จ คือ การที่ชุมชนต่างๆ ของเทศบาลร่วมมือกันสร้างและใช้พลังชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติดโดยร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันยาเสพติดตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน และ 2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่สำคัญคือ เทศบาลควรกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อป้องกันยาเสพติดของเทศบาลนครตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนที่ประกอบด้วย 5 ด้าน เรียงตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านเทคโนโลยี ด้านส่วนรวม ด้านความสมดุล และด้านเศรษฐกิจ

 

          The main objectives of this research were to 1) investigate factors taking important parts of the success of the development guidelines for drugs prevention of city municipalities according to the Sustainable Administration Concept, and 2) propose administrative strategies for drugs prevention of city municipalities according to the Sustainable Administration Concept. The research methodology was designed as mixed methods using the quantitative method mainly supported by the qualitative method. Total of 1,068 sets of completed questionnaires were collected representing 96.30% of the total numbers (1,109) of distributed questionnaires. A supportive qualitative research was carried out with in-depth interview of twelve purposefully selected experts. The statistics used in the research were mean, standard deviation, multiple-regression, and Pearson’s Correlation.

          The research results revealed that (1) factor taking important parts of the success of the development guidelines was communities in city municipality areas establishing network for collaborative implementation of drugs prevention activities according to the Sustainable Administration Concept, and (2) the city municipalities should formulate administrative strategy for drugs prevention according to the Sustainable Administration Concept consisting of 5 aspects in priority, namely, quality of life, technology, society, balance, and economics.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ถนอมศรีเดชชัย ช. (2017). ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อป้องกันยาเสพติดของเทศบาลนคร ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน. Panyapiwat Journal, 9(2), 120–131. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97876
Section
Research Article

References

Akarawarit, N. (2015). Problems, Resolving Problem Guidelines, and Trends of Narcotic Defense Administration of the Municipalities in Ratchaburi Province. Proceedings of STCCON 2015 (The1st National Conference 2015 Innovative Education for Sustainable Development), 29 November 2015 at Siam Technology College,Bangkok. Bangkok: Siam Technology College. [in Thai]

Bureau of Registration Administration, Department of Provincial Administration, Ministry of Interior. (2015). Numbers of population and houses. Retrieved March 9, 2015, from http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ [in Thai]

Chandarasorn, V. (2011). The application of the philosophy of sufficiency economy into the management of public sector. Panyapiwat Journal,2(2), 1-18. [in Thai]

College of Public Health, Chulalongkorn University. (2011). Survey on quality of life and living conditions of Thai people: Estimated numbers of drug-addicted persons in 2011. Bangkok: College of Public Health, Chulalongkorn University. [in Thai]

Denhardt, J. V. & Denhardt, R. B. (2003). The New Public Service:Serving,not Steering (9th ed.). New York: M.E. Sharpe.

DuBrin, A. J. (2006). Essentials of management. Ohio: Thomson Higher Education.

Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard: measures that drive performance. Harvard Business Reviews, (January–February), 71-79.

Narcotics Control Steering Centre. (2007). Handbook of local administrative organizations and narcotics control. Bangkok: Narcotics Control Steering Centre. [in Thai]

Office of Narcotic Control Board. (2006). Research on participation of communities and local governments in sustainable narcotic control. Bangkok: Office of Narcotic Control Board. [in Thai]

Office of Narcotic Control Board. (2010). Knowledge and guidelines for narcotic control (2nd ed.). Bangkok: Office of Narcotic Control Board. [in Thai]

Office of Prime Minister. (2009). Order of Office of Prime Minister No.82/2009 dated 17 March 2009 entitled strategies and mechanism of narcotic control according to Thai Government’s policies. Bangkok: the Office of Prime Minister. [in Thai]

Osborne, D. & Gaebler, T. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Reading: MA: Addison-Wesley. Phuang-ngam, K. (2011). Local government of Thailand. Bangkok: Expernet. [in Thai]

Pratchayaphrut, T. (2013). Words in public administration (12th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]

Srisongmuang, S. (2008). Knowledge and practice in prevention of amphetamine usage among high school students in Some Ngam District,Lam pang Province. Individual Study of Master Program on Public Health, Graduate School, Chiang Mai University. [in Thai]

System, Model, and Structure Research and Development Section, Bureau of System, Model, and Structure Research and Development, Department of Local Administration. (2015). Information of local governments. Retrieved March 9, 2015, from http://www.dla.go.th/work/abt/summarize.jsp [in Thai]

Wiboonsakchai, D., Skulkhu, J., Whattananarong, A. & Boontima, R. (2012). The development of a model for research collaboration between university and industry. Panyapiwat Journal,4(1), 39-54. [in Thai]

Wiruchnipawan, W. (2007). Management administration following morality guideline and sufficiency economy guideline. Bangkok: Forepace Publishing House. [in Thai]

Wiruchnipawan, W. (2016). 50 Concepts, indicators, models of management administration and sustainable management administration. Bangkok: Forepace Publishing House. [in Thai]

Yamane, T. (2012). Mathematics for economists: An elementary survey. Montana: Literary Licensing, LLC.