ปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียนที่ส่งผลต่อความสุขของนักเรียน: กรณีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

Main Article Content

ธีรภัทร กุโลภาส

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียนที่ส่งผลต่อความสุขของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยคือ 1) เพื่อศึกษาสถานะความสุขของนักเรียน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภูมิหลังและความสุขของนักเรียน และ 3) เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบว่าองค์ประกอบใดบ้างของบรรยากาศโรงเรียนที่ส่งผลต่อความสุขของนักเรียน เมื่อควบคุมอิทธิพลของปัจจัยภูมิหลังของนักเรียน ตัวอย่างของการวิจัยได้จากการสุ่มอย่างเป็นระบบ จำนวน 216 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่พัฒนาจากแบบสอบถามมาตรฐานจากงานวิจัยต่างประเทศ เมื่อนำมาใช้กับตัวอย่างที่เป็นนักเรียนไทย ทั้งมาตรวัดความสุขและบรรยากาศโรงเรียนมีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเท่ากันที่ .902 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

          ผลการวิจัยที่สำคัญมีดังนี้ 1) นักเรียนมีความสุขระดับมากในทุกด้าน โดยด้านที่มีความสุขสูงที่สุดคือ ด้านครอบครัว รองลงมาคือ ด้านเพื่อน และด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ตามลำดับ ด้านที่นักเรียนมีระดับความสุขน้อยที่สุดคือ ด้านโรงเรียน 2) ปัจจัยภูมิหลังที่มีอิทธิพลต่อความสุขของนักเรียน ได้แก่ ผลการเรียน อาชีพผู้ปกครอง และสภาพครอบครัว 3) เมื่อควบคุมอิทธิพลของสภาพครอบครัวและอาชีพผู้ปกครองให้มีค่าคงที่แล้ว ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียน สิ่งแวดล้อมทางสังคมของโรงเรียน และกฎและระเบียบวินัย ทำนายความสุขของนักเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความสุขของนักเรียนโดยรวมได้ร้อยละ 37.3

 

          The main objective of this study was to examine the factors of school climate that had impact on the happiness of students at Suankularbwittayalai School. The main objective comprised three sub-objectives; 1) to examine the status of happiness of the students, 2) to examine the relationship between students’ background and their happiness and 3) to determine which factors of school climate have significant impact on students’ happiness when the students’ background is controlled. The study employed systemic random sampling to obtain samples, a total of 216 students, from all the classrooms. The data collection instrument used in in this study was questionnaire, which was developed from previous research. The measures for students’ happiness and school climate both had high reliability with Cronbach alpha score at .902. Data analysis included descriptive statistics, correlation analysis, and multiple regression analysis using SPSS program.

          The main findings were 1) Suankularbwittayalai students had high level of happiness in all aspects. The aspect of happiness with highest score was family, followed by friends and accommodation while school received lowest score. 2) The background factors which influenced the students’ happiness were GPA, parents’ profession and family status. And 3) when family background was controlled, the students’ overall happiness could be predicted, at statistical significance level of .05, by positive student-teacher relationship, school social environment and order and discipline. The 3 factors of school climates could explain approximately 37.3 percent of the variance of students’ overall happiness.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กุโลภาส ธ. (2017). ปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียนที่ส่งผลต่อความสุขของนักเรียน: กรณีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย. Panyapiwat Journal, 9(2), 132–143. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97879
Section
Research Article

References

Cohen, J., McCabe, L., Michelli, N. M. & Pickeral, T. (2009). School climate: Research, policy, practice, and teacher education. The Teachers College Record,111(1), 180-213.

Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E. & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological bulletin,125(2), 276.

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. & Black, W. C. (1998). Multivariateanalysis. New York: Macmillan Publishing Company.

Huebner, E. S., Suldo, S. M. & Gilman, R. (2006). Life Satisfaction. In G. G. Bear & K. M. Minke (Eds.). Children’ sneeds III: Development,prevention,and intervention. (pp. 357-368). Washington, DC, US.

Huebner, S. (2001). The Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale. Retrieved November 28, 2006, from http://www.psych.sc.edu/faculty/Scott_Huebner

Layard, R. (2005). Happiness: Lessons from a new science. London: Penguin Press.

Lyubomirsky, S., King, L. & Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: does happiness lead to success? Psychological bulletin, 131(6), 803.

Noddings, N. (2003). Happiness and education. USA: Cambridge University Press.

Seligman, M. E. & Royzman, E. (2003). Happiness: The three traditional theories. Authentic Happiness Newsletter (July).

Suldo, S. M., Friedrich, A. A., White, T., F armer, J., Minch, D. & Michalowski, J. (2009). Teacher support and adolescents’ subjective well-being: A mixed-methods investigation. School psychology review, 38(1), 67.

Suldo, S. M., McMahan, M. M., Chappel, A. M. & Loker, T. (2012). Relationships between perceived school climate and adolescent mental health across genders. School Mental Health,4(2), 69-80.

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education, Thailand. (2011). The 11th National Education Plan of Thailand (2012 - 2016). [in Thai]

Veenhoven, R. (2007). Measures of gross national happiness (pp. 231-253). OECD World Economic.

WHOQOl Group. (1994). The development of the World Health Organization quality of life assessment instrument (the WHOQOL). In Quality of life assessment: International perspectives (pp. 41-57). Springer Berlin Heidelberg.

Zullig, K. J., Huebner, E. S. & Patton, J. M. (2011). Relationships among school climate domains and school satisfaction. Psychology in the Schools, 48(2), 133-145.

Zullig, K. J., Koopman, T. M., Patton, J. M. & Ubbes, V. A. (2010). School climate: Historical review, instrument development, and school assessment. Journal of Psychoeducational Assessment, 28(2), 139-152.