การพัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาที่เหมาะสมต่อครูประถมในสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

Main Article Content

กัญภร เอี่ยมพญา
นิวัตต์ น้อยมณี
พจนีย์ มั่งคั่ง

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษามาตรฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา 2) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา 3) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนจำนวน 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสำรวจ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น .79 และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาข้อ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เป็นประเด็นที่ครูให้ความสำคัญมากที่สุด 2) ผลระดับทักษะการปฏิบัติงานสอนของครูทุกตำแหน่ง ค่าระดับการปฏิบัติงานสอนของครู มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา พบว่า สภาพการปฏิบัติงานของครูดำเนินการโดยจัดสอนเสริมในรายบุคคลให้กับนักเรียนที่เรียนรู้ไม่ทันผู้อื่น จัดกระบวนการเรียนรู้โดยกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกัน และให้ผู้เรียนทุกคนได้ทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ด้านปัญหาการปฏิบัติงานพบว่า ครูมีปัญหาด้านการสอนไม่ตรงสายวิชาเอก จำนวนวิชามากเกินความจำเป็น และครูต้องการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้ตรงตามความรู้ที่จะต้องนำไปใช้

 

          The objectives of this research were 1) to study the standards required to develop teachers' potential according to the Teachers' Council of Thailand's performance standards suitable for the teachers' performance, 2) to study the level of teachers' performance according to the Teachers' Council of Thailand's performance standards suitable for the teachers' performance, and to study the conditions and problems of teachers' performance according to the Teachers' Council of Thailand's performance standards suitable for the teachers' performance. The sample group consisted of 54 teachers. The research instruments were survey, questionnaires with Reliability was .79 and interview. The statistics used for data analysis were percentage, frequency, mean and standard deviation were used for data analysis.

          The research findings were as follows: 1) In terms of the Teachers' Council of Thailand's performance standards, the item 3 of determination to develop every students' potential was the aspect on which the teachers gave the importance the most. 2) In overall, the teachers of all levels gave the importance on the aspect of giving knowledge at an average level. 3) The conditions and Problems of teachers’ Performance according to the Teachers’ Council of Thailand’s performance standard, it was found that the performance of the operations carried out by the teacher were to organize individual tutoring to students who did not know each other, the learning process for the students to help each other, and all students do exercises for enhancing their skills. On the operational problems, it was found that there are the teachers’ problems, about the teaching without serving with their major, the teaching load, and the training for developing their teaching skills.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เอี่ยมพญา ก., น้อยมณี น., & มั่งคั่ง พ. (2017). การพัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาที่เหมาะสมต่อครูประถมในสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์. Panyapiwat Journal, 9(2), 158–170. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97887
Section
Research Article

References

Anuban Watpitulatiratrangsari School. (2011). Anuban Watpitulatiratrangsari School. Retrieved August 10, 2014, from http://www.pitula.ac.th/service/9/ [in Thai]

Boonyakiat, C. (2010). The Administrators and Teachers Associations of Anubanay School Provinceof Thailand. Retrieved September 12, 2014, from http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448 880 [in Thai]

Chowkeeratipong, N., Namfah, B. & Thaithae, C. (2002). The Student-Centered Learning. Bangkok: Phabpim. [in Thai]

Huakiew School. (2011). The development of teachers according to the Teachers’ Council of Thailand’s Performance Standards in Students with Special Needs and potential effecting to Systematical reports, Huakiew School District Buriram. Retrieved August 10, 2014, from www.nitesbr1.org/sourse/weelailuck.doc [in Thai]

Janesantikul, N. (2011). The Student-Centered Learning: Proof of Theory. Journal of Education Prince of Songkla University Pattani Campus, 22(1), 35-48. [in Thai]

Kasor, K., Krahomwong, R. & Suntiwaranont, S. (2012). A Performance Evaluation of Teachers of Primary Education by the Professional Standards in Education, Teachers and Educational Personnel Council Act, Office of Pattani Primary Education Zone 3. AL-NUR Journal of the Graduate School, 7(13), 65-75. [in Thai]

Khammani, T. (2012). Teaching Science:Knowledge for The Effective Learning Process (16th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]

Kilpatrick, T. H. (1980). The Project Method:Child-Centeredness in Progressive Education. Retrieved Oct 10, 2015, from http://historymatters.gmu.edu/d/4954/

Myers, J. (2012). Student-Centered Learning in the Elementary Classroom. Retrieved Oct 10, 2015, from http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1

Office of the Education Council. (2009). The Proposal to reform education in the second decade (2009-2018 BC). Bangkok: Prigwhan Graphic. [in Thai]

Office of the Education Council. (2011). Law on National Education Administrative law Ministry of Education The law on teachers and education personnel. Bangkok: V.T.C. Communications. [in Thai]

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education. (2011). Law Practice,Volume 1. Bangkok: Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Education Personnel. [in Thai]

Paratajariya, K. & Laewwarin, U. (2015). Result of The Implementation of The Buddhist Mind Training Module Enhancing The Psychological and Buddhist Characteristics of The undergraduate Students. Panyapiwat Journal, 7(2), 207-219. [in Thai]

Pongchai, C., Na-samut, T. & Mahakhant, P. (2011). Problems and Solution Guidelines for Academic Administration in Small Primary Schools under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2. Journal graduate ValayaAlongkornRajabhat University under the Royal Patronage, 5(3), 31-41. [in Thai]

Pongprapapan, P., Deawprasert, T. & Nuganya, W. (2009). Effectiveness of a Student-Centered Teaching-Learning Strategy as Perceived by Faculties and Students in Bangkokthonburi University. Nursing Journal of the Ministry of Public Health Bangkokthonburi University, 7(1), 29-38. [in Thai]

Pornsima, D. (2009). Teacher Professional Advanced. Retrieved August 23, 2014, from http://www.bloggang.com/ [in Thai]

Ruamchat, C. (2005). The Scenario of Teacher Professional Curriculumin the Next Decade(2550-2559 BC). Doctor of Education Degree in Curriculum Research and Development, Srinakarinwirot University. [in Thai]

Sadtayathum, P. (2013). The Ethics teaching for young. Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]

Sangchai, S. (2008). Theteacher’ srole in strengthening the moral and ethical education of students in the process under The Office of Chumphon Primary Educational Service Area 2. Master Education, Graduate Bansomdejchaopraya Rajabhat University. [in Thai]

Sengat, T. et al. (2011). The Need for Self-Development and its Obstacles for Teachers and Academic Personnel in Rachaburi and Samutsongkram. Journal of Education KhonKaen University, 34(3-4), 108-116. [in Thai]

Society for Quality Education (SQE). (2000). The Child-Centered learning is the best way to teach children. Retrieved Oct 10, 2015, from http://www.societyparents/pkgrnd2.htmlThe Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1. (2010). The monitoring and evaluation within the school in fiscal year 2552-2553 of The Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1. Chachoengsao: The Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1. [in Thai]

The Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1. (2012). Objective Planing 2012. Chachoengsao: The Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1. [in Thai]

The Office of Phichit Primary Educational Service Area 1. (2015). To add time to time for articles Education . Academic Article. Retrieved June 29, 2016, from http://www.phichit1.go.th/articles/ [in Thai]

The Secretariat of the Teachers Council of Thailand. (2010). Law Ministry announced regulations for entrepreneurs Professional Education. Bangkok: Yongpol Trading. [in Thai]

Wangsin, S. (2000). Projects: Learning to 2000. Journal, 3(6), 17-23. [in Thai]