รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

Main Article Content

จุฑามณี ไกรคุณาศัย
กุลชลี จงเจริญ
สังวรณ์ งัดกระโทก
พรอัญชลี พุกชาญค้า

Abstract

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา จำนวน 402 แห่ง โดยการเลือกแบบเจาะจง สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้บริหารและครู จำนวน 1,633 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 36 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.978 และแบบเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยสถิติพื้นฐาน ค่าการวิเคราะห์องค์ประกอบ และค่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี พิจารณาจากค่า CMIN/df = 1.748 ค่าดัชนี GFI = 0.918 ค่าดัชนี AGFI = 0.906 ค่าดัชนี CFI = 0.964 และค่าดัชนี RMSEA = 0.051 โดยปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาประกอบด้วยปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมโรงเรียน คุณภาพการจัดทรัพยากรการเรียนรู้ และคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ และยังพบว่า ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงส่งผลทางอ้อมผ่านความเข้มแข็งของวัฒนธรรมโรงเรียน และคุณภาพการจัดทรัพยากรการเรียนรู้ไปยังคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ปัจจัยคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นปัจจัยเดียวที่ส่งผลทางตรงต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1

 

          The purposes of this study were to develop the causal model of administrative factors affecting educational quality in vocational schools and to analyze the key administrative factors affecting educational quality in vocational schools. The sample size of 402 vocational schools, granted an accreditation certificate from the External Quality Assessment, were obtained by purposive sampling method. The informants for the quantitative analysis selected by purposive sampling method consisted of 1,633 administrators and teachers. The informants for the qualitative analysis were 36 purposive participants, which were experts, administrators, and teachers. The research instruments were the document analysis form, the interview form, the questionnaire with the reliability of 0.978 and the data collection form. The statistics used for the quantitative data analysis were basic statistics, factor analysis, and structural equation model analysis. The qualitative data were analyzed by content analysis. The research results found that the causal model of administrative factors affecting educational quality in vocational schools was well fitted with the empirical data with CMIN/df = 1.748, GFI = 0.918, AGFI = 0.906, CFI = 0.964, RMSEA = 0.051. The key administrative factors affecting educational quality in vocational schools were Transformational Leadership, School Culture Strength, Resource Management Quality, and Learning Management Quality. It also showed that Transformational Leadership factor had the significant indirect effect on Learning Management Quality via School Culture Strength and Resource Management Quality as mediators. Only Learning Management Quality factor had the significant direct effect on educational quality in vocational schools at 0.1 significant level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ไกรคุณาศัย จ., จงเจริญ ก., งัดกระโทก ส., & พุกชาญค้า พ. (2017). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา. Panyapiwat Journal, 9(2), 171–184. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97893
Section
Research Article

References

Bass, B. M. & Avolio, B. J. (1990). The implications of transactional and transformational leadership for individual, team, and organizational development. Research in Organizational Change and Development, 4(1), 231.

Bass, B. M. & Avolio, B. J. (1997). Full range leadership development-Manual for the multifactor leadership questionnaire. Redwood City, CA: Mind Garden.

Bellanca, J. & Brandt, R. (2010). 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn. (V. Wongkijrungruang & A. Jitruek, Trans.). Bangkok: Open worlds. Bureau of Vocational Education Standards and Qualification. (2012). Vocational Education Standards 2012 for internal quality assessment. Bangkok: Minburi Technical College. [in Thai]

Burrello, L. C. & Reitzug, U. C. (1993). Transforming context and developing culture in schools. Journal of Counselling and Development, 71(6), 669-677.

Chaiphanphong, S. (2006). The development of causal relationship model of factors in fluencing effective school management in private vocational schools. Doctor of Philosophy degree in Educational Administration, Naresuan University. [in Thai]

Chalaeysap, S. et al. (2001). Information technology. Suandusit Rajabhat University. [in Thai]

Chanvanich, A. (2004). Perfect schools. Academic Journal of the Basic Education Commission, 6(1), 20-26. [in Thai]

Cheng, Y. C. (1993). Profiles of organizational culture and effective schools. School Effectiveness and School Improvement, 4(2), 85-110.

Cheuchamroon, T. (2012). States,problems and needs in developing in child-centered instructional management of institutes under the Office of Vocational Education in Kalasin province. Master of Education in Educational Administration, Mahasarakam Rajabhat University. [in Thai]

Cunningham, W. G. & Gresso, D. W. (1993). Cultural leadership: The culture of excellence in education. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

Deal, T. E. & Kennedy, A. A. (1999). The new corporate cultures: Revitalizing the work force after downsizing, mergers and reengineering. Perseus Books.

Deal, T. E. & Peterson, K. (1990). The principal’s role in shaping school culture. Washington, DC: Department of Education.

Fullan, M. (2001). Leading in a culture of change. San Francisco, CA: Jossey Bass.

Fyans, L. J. Jr. & Maehr, M. L. (1990). School culture, student ethnicity, and motivation. The National Center for School Leadership, Illinois Univ., Urbana.

Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (2005). Educational administration:Theory,research and practice(11th ed.). Boston: McGraw Hill.

Kangpheng, S. (2008). Administrativefactorsaffectingschooleffectiveness:Modeldevelopmentandvalidation. Doctor of Education in Educational Administration, Graduate School, Khon Kaen University. [in Thai]

Leithwood, K., Jantzi, D. & Fernandez, A. (1994). Transformational Leadership and Teachers’ Commitment to Changes. In reshaping the principalship,in sights from transformational reform efforts, edited by Joseph Murphy and Karen Seashore Louis. 77-98. Thousand Oaks, California: Corwin Press.

Makornmanee, R. (2012). Role of educational administrator in borderless era.Faculty of Education, Suansunandha Rajabhat University. [in Thai]

Mokkaranurak, D. (2011). The scenario of vocational education in Thailand during the next decade(2011-2021). Doctor of Philosophy in Educational Administration, Khon Kaen University. [in Thai]

Niehoff, B., Enz, C. & Grover, R. (1990). The impact of top-management actions on employee attitudes and perceptions. Group&Organizational Studies, 15(3), 337-352.

Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public organization). (2001). Annual report 2001(1 October 2000-30 September 2001). Bangkok: Plan printing. [in Thai]

Office of the Educational Council. (2007). Scenario synthesis and factors affecting educational quality in Thailand report. Bangkok: VTC communication. [in Thai]

Office of the National Education Council. (1999). Thailand’s National Education Act 1999. Bangkok: Aksornthai publishing. [in Thai]

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2005). School factors related to quality and equity: Result from PISA 2000.Paris: OECD Publishing.

Peart, D. (2011). Transformational leadership: The leadership approach of the 21 st century. Retrieved January 19, 2014, from http://www.examiner.com/article/transformational-leadership-the-leadership-approach-of-the-21st-century

Poompakdepan, S. (2007). The causal relationship model for quality of education in private vocational schools. Doctor of Education in Educational Administration, Graduate School, Burapha University. [in Thai]

Rattanadilok Na Phuket, P. (2009). Organization and Administration. Bangkok: IDC Premier. [in Thai]

Sahin, S. (2004). The relationship between transformational and transactional leadership styles of school principals and school culture( The case of Izmir,Turkey). Department of Educational Sciences, Dokuz Eylul University.

Sanrattana, W. (2003). Schooladministrators:3Dofprofessionaldevelopmenttoefficientadministrators. Bangkok: Thippayasit. [in Thai]

Shannon, G. S. & Bylsma, P. (2004). Characteristics of improved school districts themes from research.Retrieved September 9, 2013, from http://www.k12.wa.us/research/pubdocs/districtimprovementreport.pdf

Smircich, L. (1983). Concepts of culture and organizational analysis. Administrative Science Quarterly, 28(3), 339-358.

Stoll, L. & Fink, D. (1996). Changingour schools:Linking school effectiveness and school improvement. Buckingham: Open University Press.

United Nations Educational. (2005). Education for all: The quality imperative. EFA Global Monitoring Report 2005. Paris: UNESCO.

Wongjan, P. (2003). Development of a composite indicator of quality of education of private vocational schools. Master of science (Educational research technology), Burapha University. [in Thai]