การศึกษาความคุ้มค่าในการแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี

Main Article Content

ดวงตา สราญรมย์
กรกมล สราญรมย์
อภิรดี สราญรมย์

Abstract

          บทความวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนสร้างระบบแปรรูปเศษอาหารเป็นก๊าซชีวภาพในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี เพื่อนำขยะจากชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เทศบาลนครนนทบุรีมีปริมาณขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหาร ทั้งสิ้น 320.00 ตันต่อวัน จากขยะทั้งหมด 488.66 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 65.48 ของปริมาณขยะทั้งหมด ทั้งนี้ได้ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการสร้างระบบก๊าซชีวภาพบ่อปิดแบบไม่ใช้อากาศ จากขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหาร พบว่ามีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากับ 16,294,906 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ร้อยละ 17.97 และมีระยะเวลาคืนทุน (DPB) เท่ากับ 6 ปี 2 เดือน แสดงว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ มีความน่าลงทุนในโครงการ และเมื่อใช้เงินงบประมาณส่วนของเงินภาษีบำรุงท้องที่ของพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี ในการลงทุนสร้างระบบแปรรูปก๊าซชีวภาพ 44,794,057 บาท จากที่เรียกเก็บภาษีทั้งสิ้น 243,107,198 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของเงินภาษีบำรุงท้องที่ที่เรียกเก็บได้

 

          This paper was Municipality study to assess the cost of investing food waste in processed into biogas in Nonthaburi. For waste to be used earn from community with higher benefit. Which Nonthaburi Municipality with organic waste scraps of 320.00 tons per day, equivalent to 488.66 tons per day, 65.48 percent of total waste. Assessed the value of investing in economic by building a pond Anaerobic Covered Lagoon from waste organic debris. The Net Present Value (NPV) of the project were 16,294,906 baht, Internal rate of return (IRR) of 17.97 percent and the discounted payback period (DPB) within 6 years 2 months, This indicator that the power from waste was interesting to investment in this project. The investment in the project come the budget of the local taxes of Nonthaburi. In establishing biogas processed 44,794,057 Baht. From local total tax 243,107,198 baht per year, equivalent to 0.18 percent of the local taxes collected.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สราญรมย์ ด., สราญรมย์ ก., & สราญรมย์ อ. (2017). การศึกษาความคุ้มค่าในการแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี. Panyapiwat Journal, 9(2), 244–253. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97914
Section
Academic Article

References

Department of Alternative Energy Development and Energy Conservation. (2016). Development and Demonstration fermentation biogas from organic waste products is small. Retrieved December 23, 2016, from http://webkc.dede.go.th/testmax/node/2472 [in Thai]

Energy Policy and Planning Office (2015). The project promotes biogas technology. Retrieved January 6, 2016, from http://www.thaibiogas.com/ [in Thai]

Joungchaichana, P. & Wiwanpattaragit, S. (2012). Potential electricity Biogas from Waste Market Study. Journal of Energy Research,Chulalongkorn University,9(1), 73-83. [in Thai]

Nonthaburi Municipality. (2014). Revenues for fiscal year. Retrieved December 20, 2015, from http://www.nakornnont.com/data/data8/ [in Thai]

Nonthaburi Municipality. (2014). The disposal of sewage and solid waste. Retrieved December 20, 2015, from http://www.nakornnont.com/Group/g-5/ [in Thai]

Office of Security Technology, Division of the Industrial factory, Ministry of Industry. (2010). Apractical guide for the design,manufacturing and quality control and the use of biogas (1st ed.). Bangkok: Ministry of Industry.

Saranrom, D. et al. (2013). Survey of client satisfaction with the service . Child Development Center Teaching basic computer skills for the community . Storage projects and local taxes,Nonthaburi Municipality. Nonthaburi: Valaya Alongkorn Rajabphat University. [in Thai]

Saranrom, K. & Youngchalearn, W. (2015). A case study of a waste processing plant fuel establishment in Nonthaburi Municipality, Nonthaburi Province. Journal of Energy Research,Chulalongkorn University,12(2), 36-46. [in Thai]

The Pollution Control Department. (2015). The situation of solid waste.The Ministry of Health. [in Thai]

Wankawisan, O. (2012). Analysis of possible investment projects,biogas from manure. Master of Business Administration, Bangkok University. [in Thai]