แนวทางปฏิบัติ 6 หลักการในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Main Article Content

จรูญ เฉลิมทอง

Abstract

          บทความนี้อธิบายถึงความสำคัญและแนวทางปฏิบัติ 6 หลักการของการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยการบริหารการจัดการเรียนการสอน การจัดรายวิชาการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา และการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้มีฐานสมรรถนะที่มั่นคงและยั่งยืนต่อการดำรงชีวิต และการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติตลอดไป

 

          This article explains the importance and six practice guidelines of how to apply the philosophy of sufficiency economy in teaching and learning in higher education. The six guidelines include teaching and learning management, subject course management, teaching and learning methodologies, learning activity development, teacher and student development, and teaching and learning efficiency development. All of these are to develop and sustain university staffs’ and students’ potential for their own living, their families, society, and nation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เฉลิมทอง จ. (2017). แนวทางปฏิบัติ 6 หลักการในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. Panyapiwat Journal, 9(2), 267–279. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97918
Section
Academic Article

References

American Library Association. (2007). Information literacy competency standards for higher education. Retrieved August 30, 2016, from http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/

Cheangkhul, V. (2008). 2007-2008 Thailand’s Educational Situation: The Equality and Quality Problem in Thai Education. Bangkok: College of Social Innovation, Rangsit University. [in Thai]

Macharat, T. (2007). Learning Management Model according to the King’ s Philosophy of Sufficiency Economy. Bangkok: Tharnaksorn Publishing. [in Thai]

Phiboolsarawut, P. (2007). The Drive of Sufficiency Economy in Education. Bangkok: The Project of Sufficiency Economy. The Office of the Property Section of the King. [in Thai]

Sethboonshang, S. (2007). 7 Steps of Practices to the Way of Sufficiency Economy (2nd ed.). Bangkok: Se-Education. [in Thai]

The Secretariat of The Teachers Council Of Thailand and Suan Sunandha University. (2007). Education and Sufficiency Economy. The 3 rd Meeting of the General Assembly of the International Study of Thailand, November 21,2007, Impact Muang Thong Thani Convention Center, Bangkok. [in Thai]