แนวทางการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอุดรธานี

Main Article Content

สิทธิชัย ศรีวะอุไร
ประจญ กิ่งมิ่งแฮ
ธนกฤต ทุริสุทธิ์
ธนกฤต ทุริสุทธิ์

Abstract

          The purposes of this study were: 1) to investigate the problems of student discipline, 2) to promoting student discipline, 3) the evaluate promoting student discipline. This research was comprising of 3 Phase. The population and target group was 241 students, 30 experts and 30 stakeholders. The instruments were questionnaire, guideline questions, and evaluation form. The statistical data analysis Descriptive. The results showed: the problem of student discipline, self-discipline, classroom discipline. social discipline and school discipline, While the guidelines to promote student discipline were as follows:  8 promoting and unselfishness. All areas were evaluated by experts in terms of utility, It was found that all aspects had mean scores higher than 3.51


 


บทคัดย่อ


          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาวินัยนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2) กำหนดแนวทาง การเสริมสร้างวินัยนักเรียน และ 3) การประเมินผลแนวทางการเสริมสร้างวินัยนักเรียน ดำเนินการวิจัย 3 ระยะ ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน 241 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 30 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 30 คน เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถาม และแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาและใช้สถิติเชิงพรรณา  ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาวินัยนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ปัญหาวินัยในตนเอง รองลงมาปัญหาวินัยในห้องเรียน ปัญหาวินัยสังคม และปัญหาวินัยในโรงเรียน ส่วนแนวทางการเสริมสร้างวินัยนักเรียน มี 8 แนวทาง เมื่อทำการประเมินผลแนวทาง  โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 ทุกแนวทาง


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์