ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer Reviews) ประจำฉบับที่ 47

รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ                  มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.อรทัย เหลียงจินดาถาวร      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผศ.ดร.เอมอร แสนภูวา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์                 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผศ.ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.วีระกิตติ์ เสาร่ม                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.นพมาศ สุวชาติ                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.วัลลภา อารีรัตน์                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                                               วิทยาเขตขอนแก่น

รศ.ดร.สุทธิชัย หล่อตระกูล            มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ           มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร              มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.ชมภูนาฎ ชมภูพันธ์            มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Published: 2019-05-14

ประชาธิปไตยในมิติบทบาทภาคประชาสังคมที่มีต่อยุคไทยแลนด์ 4.0

กุลขณิษฐ์ อดิรุจโชติสิริ, สุรพงษ์ พันชะโก, ผการัตน์ พินิจวัฒน์

1-12

แนวทางการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอุดรธานี

สิทธิชัย ศรีวะอุไร, ประจญ กิ่งมิ่งแฮ, ธนกฤต ทุริสุทธิ์, ธนกฤต ทุริสุทธิ์

89-97