ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อป้องกันยาเสพติดให้โทษของเทศบาลเมือง ในจังหวัดราชบุรี

Main Article Content

ณัษฐพงษ์ อัครวริทธิ์
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

Abstract

          Objectives of this research were to study  1) problems of narcotic defense administration of Municipalities in Ratchaburi Province, 2) developmental guideline of narcotic defense administration of Municipalities in Ratchaburi Province, and  3) strategy of narcotic defense administration of Municipalities in Ratchaburi Province. The Sufficiency Economy Philosophy was applied to as significant framework concept of this study.


          Methodology was designed as mixed method using both the quantitative approach at the principal mean which was supported  by the qualitative approach. Total of 1,097 samples of which 1,012 samples were usable. They were people residing in municipalities of Ratchaburi Province in 4 areas: Muang Ratchaburi, Banpong, Photaram, and Thapa. Field data collection was conducted by using questionnaires.  Statistics used in a quantitative method were mean, standard deviation, multiple regressions, and Person’s Correlation. For qualitative research, the structured in-depth interview form was used for in-depth interview of 9 experts with at least 60 minutes each.


          Findings were as follows: the strategy of narcotic defense administration of Municipalities in Ratchaburi Province according to the Sufficiency Economy Philosophy should respectively consist of 5 aspects as follow: Modesty, Morality, Knowledge, Immunity, and Rationality. personnel. In addition the municipalities in Ratchaburi Province should provide legal knowledge of narcotic defense with sufficient personnel.


 


บทคัดย่อ


          วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา  1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อป้องกันยาเสพติดให้โทษของเทศบาลเมืองในจังหวัดราชบุรี  2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อป้องกันยาเสพติดให้โทษของเทศบาลเมืองในจังหวัดราชบุรี และ 3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อป้องกันยาเสพติดให้โทษของเทศบาลเมืองในจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดสำคัญ 


          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมโดยเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อให้ได้ข้อมูลหลักและทำการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเสริม ในส่วนการวิจัยเชิงปริมาณนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้จากประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองในจังหวัดราชบุรีจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เทศบาลเมืองโพธาราม และ เทศบาลเมืองท่าผา รวม 83,606 คน กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 1,097 คน เก็บรวบรวมข้อมูลสนามโดยใช้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ได้จำนวน 1,012 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้มีการใช้แบบสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คนๆ ละไม่น้อยกว่า 60 นาที 


          ผลการวิจัยพบว่ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อป้องกันยาเสพติดให้โทษของเทศบาลเมืองในจังหวัดราชบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรประกอบด้วย 5 ด้าน เรียงตามลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย ดังนี้  ด้านความพอประมาณ  คุณธรรม  ความรู้  การมีภูมิคุ้มกัน  และความมีเหตุผล และ เทศบาลในจังหวัดราชบุรีควรให้ความรู้ทางกฎหมายป้องกันยาเสพติดให้โทษโดยใช้บุคคลากรให้มากเพียงพอ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์