การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ตามแนวคิดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

Main Article Content

พิณทิพา สืบแสง
สุทธิพงศ์ บุญผดุง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูก่อนและหลังเรียนโดยใช้แนวคิดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และเพื่อประเมินระดับการเปลี่ยนแปลงตัวเองของนักศึกษาครูที่ได้จากการเรียนรายวิชาการอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองในรายวิชาการอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ จำนวน 15 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง รวมจำนวน 60 ชั่วโมง (2) แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ที่มีลักษณะเป็นแบบอัตนัยจำนวน 10 ข้อ และมีเกณฑ์การให้คะแนนการอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ที่มีช่วงคะแนนระหว่าง 0 ถึง 2 คะแนน และ (3) แบบประเมินการเปลี่ยนแปลงตัวเองจำนวน 15 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที


            ผลการวิจัยพบว่า (1) ความสามารถด้านการอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งอยู่ในระดับน้อยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ (2) การเปลี่ยนแปลงตัวเองในการอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูตามแนวคิดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles (บทความวิจัย)

References

คุรุสภา. (2563, 2 ธันวาคม). หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2563-2564. https://www.ksp.or.th/ksp2018/wp-content/uploads/2020/11/Announceof-teachers-licence-test.pdf

เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย. (2559). การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง: การจัดการเรียนรู้ด้านการผลิตครู. สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 22(2), 1-11.

นันธวัช นุนารถ. (2560). เรียนรู้อย่างไรในยุคดิจิตอล: มุมมองที่ต้องตระเตรียมสำหรับเด็กไทย. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันติพล, 3(2), 318-326.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กองบริการศึกษา. (2563). ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนรายวิชาการอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ. https://reg.ssru.ac.th/

วิจารณ์ พานิช. (2562, 28 พฤศจิกายน). การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงฉบับสามัญชน. งานประชุมวิชาการประจำปี “ระพี เสวนา” ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. http://thaipublica.org/2019/12/transformative-learning-arsomsilp/

สุพัฒน์ สุกมลสันต์. (2547). การวิเคราะห์ข้อทดสอบแบบอัตนัยรายข้อ. วารสารภาษาปริทัศน์, 21, 44-55.

องค์อร ประจันเขตต์. (2557). การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง: มุมมองในการศึกษาทางการพยาบาล”วารสารพยาบาลทหารบก, 15(3), 179-184.

Axelrod, R. B., Cooper, C. R., & Warriner, A. M. (1999). Reading Critically, Writing Well: A Reader and Guide. Bedford/St. Martin’s.

Axelrod, R. B., & Cooper, C. R. (2002). Reading Critically, Writing Well: A Reader and Guide. Bedford/St. Martin’s.

Best, J. W. (1981). Research in Education. (4th ed). Prentice Hall.

Biasin, C. (2018). Transformative Learning: Evolutions of the Adult Learning Theory. Revue Phronesis, 7(3), 5-17.

Boonphadung, S., & Seubsang, P. (2021). Development of Learning and Classroom Management Competencies of Student Teachers using the Transformative Learning Concept. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(12), 2016-2025.

Callaghan, M., Knapp, P., & Noble, G. (1993). Genre in practice. In B. Cope, & M. Kalantzis (Eds.), The powers of literacy: A genre approach to teaching writing. (pp. 179-202). Pittsburgh: The University of Pittsburgh Press.

Christie, M., Carey, M., Robertson, A., & Grainger, P. (2015). Putting Transformative Learning Theory into Practice. Australian Journal of Adult Learning, 55(1), 9-26.

Cox, E. (2015). Coaching and Adult Learning: Theory and Practice. New Directions for Adult and Continuing Education, 148, 27-38.

Cranton, P. (2006). Understanding and Promoting Transformative Learning: A Guide for Educators of Adults (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Ennis, R. (2011). Critical Thinking: Reflection and Perspective Part II. Inquiry: Critical Thinking across the Disciplines, 26(2), 5-19.

Feez, S. (2002). Text-based Syllabus Design. MacQuarie University NCELTR.

Gibbons, P. (2002). Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching ESL Children in the Mainstream Classroom. Portsmouth US: Heinemann.

Gibbons, P. (2009). English Learners, Academic Literacy, and Thinking: Learning in the Challenge Zone. Portsmouth, NH: Heinneman.

Gravett, S. (2004). Action research and transformative learning in teaching development. Educational Action Research, 12(2), 259-272. http://doi:10.1080/09650790400200248

Hammond, J. (2001). Scaffolding Teaching and Learning in Language and Literacy Education. Newtown, Australia: Primary English Teaching Association.

Hermond, D., & Tanner, T. (2020). Mastering Critical Thinking Competencies in Online Graduate Classes. Administrative Issues Journal, 10(1), 46-57.

Hyland, K. (2004). Genre and Second Language Writing. Ann Arbour: University of Michigan Press.

Johnson, K., & Olanoff, D. (2020). Using Transformative Learning Theory to help Prospective Teachers Learn Mathematics that they already “Know”. The Mathematics Enthusiast, 17(2), 725-769.

Kaddoura, M. A. (2013). New Graduate Nurses' Perceived Definition of Critical Thinking during their First Nursing Experience. Educational Research Quarterly, 36(3), 3-19.

Kay, K. (2010). 21st century skills: Why they matter, what they are, and how we get there. In Bellanca, J., & Brandt, R. (Eds.), 21st century skills: Rethinking how students learn. Bloomington, IN: Solution Tree Press.

Kitchenham, A. (2008). The Evolution of John Mezirow's Transformative Learning Theory. Journal of Transformative Education, 6(2), 104-123.

Linkon, S. (2008). Critical Reading Strategies. https://digital.maag.ysu.edu:8443/xmlui/handle/1989/136

Marschall, S., & Davis, C. (2012). A Conceptual Framework for Teaching Critical Reading to Adult College Students. Adult Learning, 23(2), 12-20.

Merriam, S. B. (2001). Andragogy and Self-Directed Learning. Pillars of Adult Learning Theory. In S. B. Merriam (Eds.), The New Update on Adult Learning Theory (pp.3-13). Jossey-Bass.

Meyers, S. A. (2008). Using Transformative Pedagogy when Teaching Online. College Teaching, 56(4), 219-224.

Mezirow, J. (1981). A Critical Theory of Adult Learning and Education. Adult Education, 32(1), 3-24.

Mezirow, J. (1990). Transformative dimensions of adult learning. 31st Annual Adult Education Research Conference (AERC) Proceedings (pp. 141-146). The University of Georgia.

Mezirow, J. (1991). Transformative Dimensions of Adult Learning. San Francisco: Jossey-Bass.

Mezirow, J. (2000). Learning as Transformation: Critical Perspectives on a Theory in Progress. San Francisco: Jossey-Bass.

Mezirow, J. (2003). Transformative Learning as Discourse. Journal of Transformative Education, 1(1), 58-63.

Moyer, J. M., & Sinclair, A. J. (2020). Learning for Sustainability: Considering Pathways to Transformation. Adult Education Quarterly, 70(4), 340-359.

Othman, R., (2013). Implementing critical reading tasks to improve reading comprehension of the 11th grade students. [Unpublished master's thesis]. University of Yogyakarta, Indonesia.

Papagiannis, G. D., & Sipitanou, A. A. (2018). The Importance of Europe framework of key competences and new skills agenda for lifelong learning and entrepreneurial skills. Multidisciplinary Academic Conference. Proceedings of MAC 2018. (pp.246-253). in Prague.

Paul, R. (1984). Critical Thinking: Fundamental to Education for a Free Society. Educational Leadership, 42(1), 4-14.

Peirce, W. (2006). Strategies for Teaching Critical Reading. http://academic.pg.cc.md.us/~wpeirce/MCCCTR/critread.html

Quinn, L. J., & Sinclair, A. J. (2016). Undressing Transformative Learning: The Roles of Instrumental and Communicative Learning in the Shift to Clothing Sustainability. Adult Education Quarterly, 66(3), 199-218.

Rivera, J. D. H. (2012). Using a Genre-based Approach to Promote Oral Communication in the Columbian English Classroom. Columbian Applied Linguistics Journal, 12(2), 109-126.

Şahin, M., & Doğantay, H. (2018). Critical Thinking and Transformative Learning. Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics, 22(1), 103-114.

Saiz, C., & Rivas, S. F. (2011). Evaluation of the ARDESOS Programs: An Initiative to Improve Critical Thinking Skills. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 11(2), 34-51.

Sheinman, N. (2019). Transformative Learning. http://thaipublica.org/2019/12/transformative-learning-arsomsilp/

Taylor, E. W. (2000). Fostering Mezirow’s Transformative Learning Theory in the Adult Education Classroom: A Critical Review. Canadian Journal of Students’ Applied Research (CJSAR), 14(2), 1-28.

Taylor, E. W. (2007). An Update of Transformative Learning Theory: A Critical Review of the Empirical Research (1999–2005). International Journal of Lifelong Education, 26(2), 173-191

Taylor, E. W. (2008). Teaching and Emotions in a Nonformal Educational Setting. In J. M. Dirkx (Eds.), New Directions for Adult and Continuing Education (pp. 79-87). John Wiley & Sons.

Taylor, E. W., & Cranton, P. (2013). A theory in progress? Issues in transformative learning theory. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 4(1), 33-47. http://doi:10.3384/rela.2000-7426.rela5000