กลวิธีการเรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ สำหรับกีตาร์คลาสสิก ชุด แสงเทียนบลูส์ บรรเลงโดย ฮักกี้ ไอเคิลมานน์

Main Article Content

อัษฎาวุธ จันบัวลา
เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี

บทคัดย่อ

การศึกษากลวิธีการเรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ สำหรับกีตาร์คลาสสิก ชุด แสงเทียนบลูส์ บรรเลงโดย ฮักกี้ ไอเคิลมานน์ มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) วิเคราะห์กลวิธีการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด แสงเทียนบลูส์ บรรเลงโดย ฮักกี้ ไอเคิลมานน์ และ 2) วิเคราะห์กลวิธีการเรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ สำหรับกีตาร์คลาสสิก ชุด แสงเทียนบลูส์ บรรเลงโดย ฮักกี้ ไอเคิลมานน์ ซึ่งผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ นักเรียน นักศึกษา นักดนตรี และบุคคลทั่วไป สามารถเสริมสร้างความรู้ในด้านการบรรเลง ความรู้ในด้านทฤษฎี และความรู้ในด้านกลวิธีการเรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ สำหรับกีตาร์คลาสสิกมากยิ่งขึ้น 


ผลการวิจัยพบว่า 1) กลวิธีการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก ของ ฮักกี้ ไอเคิลมานน์ มีการใช้กลวิธีการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก ทั้งหมด 17 ชนิด ซึ่งกลวิธีการบรรเลงที่พบมากที่สุด ในบทเพลง แสงเทียน ชะตาชีวิต ศุกร์สัญลักษณ์ คือ กลวิธีการบรรเลงแบบ การกวาดสาย/การเกี่ยวสาย (Rasgueado) ปรากฎทุกท่อนของบทเพลง ยกเว้น บทเพลง สายฝน ที่ใช้กลวิธีการบรรเลงแบบ เทรโมโล่ (Tremolo) เป็นหลัก และยังมีการใช้กลวิธีการบรรเลงแบบพิเศษ อยู่ 2 กลวิธี ถูกใช้ในบทเพลง ศุกร์สัญลักษณ์ คือ 1.การกวาดสาย/การเกี่ยวสาย (Rasgueado) + การดีดแบบพิซคาโต (Pizzicato) เป็นกลวิธีการบรรเลงแบบเน้นจังหวะของตัวโน้ตและหยุดอย่างรวดเร็ว 2.เกรซ โน้ต (Grace note) เป็นกลวิธีการบรรเลงแบบสะบัดโน้ต รวมถึงการบรรเลงเพื่อเพิ่มอารมณ์ให้กับบทเพลงโดยใช้ โหมด มิกโซลิเดียน (Mixolydian Mode) และสเกล โครมาติก (Chromatic scale) ในบทเพลง สายฝน 2) กลวิธีการเรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ สำหรับกีตาร์คลาสสิก ของ ฮักกี้ ไอเคิลมานน์ โดยการเรียบเรียงทำนองของบทเพลง มีการใช้ทำนองหลักแบบต่อเนื่องในแนวบน และใช้กลวิธีการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก เพื่อกระจายโน้ตของทำนองในแต่ละท่อน จนถึงท่อนจบ ทั้ง 4 บทเพลง โดยใช้การเดินเสียงเบสและการเดินทำนองหลัก ตามกลุ่มคอร์ด ซึ่งคอร์ดที่ใช้จะเป็นคอร์ดทาง Major เป็นหลัก และจะมีคอร์ดที่เป็น Chord Diminished – Chord 6 – Chord 7 - Chord b5 ที่พบในบางช่วงของท่อนเพลง การเรียบเรียงบทเพลง มีการใช้พื้นผิวแบบการกระจายคอร์ด (Arpeggio Texture) เพื่อกระจายทำนองหลักของบทเพลง การประสานทำนองกับขั้นคู่เสียง (Intervals) เพื่อบ่งบอกถึงลักษณะของเสียง และการใช้รูปแบบของจังหวะ (Rhythm pattern) ให้เหมาะสมกับลักษณะของบทเพลง เพื่อใช้ในการเรียบเรียงแนวเบส

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles (บทความวิจัย)

References

กิตติ ศรีเปารยะ. (2540). การศึกษาเรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กรณีศึกษาวิเคราะห์ทำนอง [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยมหิดล.

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ (2539). ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจปวงชน (พิมพ์ครั้งที่ 1) กรุงเทพมหานคร: บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด.

ณัชชา โสคติยานุรักษ์. (2544). สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์ (พิมพ์ครั้งที่ 2) กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดนุเชษฐ วิสัยจร. (2561). ดุษฎีนิพนธ์ด้านการประพันธ์เพลง : บทประพันธ์เพลงอีสานร่วมสมัยสำหรับกีตาร์คลาสสิก. [วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทวีศักดิ์ เนนเลิศ. (2544). การเรียบเรียงเสียงประสานของ ประยงค์ ชื่นเย็น [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยมหิดล.

นัติเทพ การิเทพ, (2560). กระบวนการสอนกีตาร์คลาสสิกของ อาจารย์เกียรติ เอกศิลป์. วารสาร ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 9(2), 382-383.

เมธี เพ็งพงศา. (2542). เพลงพระราชนิพนธ์ : พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี. วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 7(7), 7.

เมธี อภินันท์ธรรม. (2552). การเรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับกีต้าร์คลาสสิก ระดับชั้นต้นและชั้นกลาง [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยมหิดล.

วัชรานนท์ สังข์หมื่นนา. (2562). เทคนิคการบรรเลงและการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับกีตาร์ คลาสสิก ของฮักกี้ ไอเคิลมานน์กรณีศึกษา : อัลบั้มอาเซียนกีตาร์. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

อัศวิน นาดี. (2553). วิเคราะห์การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงของ วิจิตร์ จิตรรังสรรค์. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยมหิดล.