นโยบายและกระบวนการวารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์

Aims & scope ของวารสาร

วารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์  มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือที่เป็นภาษาไทยและมีข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะที่เป็นนวัตกรรม รวมถึงความคิดริเริ่มที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติในวงกว้าง อีกทั้งยังมุ่งหมายที่จะเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ และสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการศึกษา การสอน โดยเน้นสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปรัชญา สังคมและมนุษย์ศาสตร์ในเชิงประยุกต์การศึกษาเชิงนวัตกรรมประยุกต์ และด้านนวัตกรรมต่าง ๆ ตลอดจนสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและรวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ ทั้งนี้ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ  3 ท่าน ตามมาตรฐาน  โดยที่ผู้อ่านไม่ทราบชื่อผู้เขียนและผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้อ่าน (double blind review) และต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่วารสารอื่นมาก่อน วารสารนี้ออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ  (มกราคม – เมษายน  พฤษภาคม – สิงหาคม  กันยายน – ธันวาคม)

วารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์  ได้เริ่มจัดทำและตีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2563  และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2563   ซึ่งปัจจุบันวารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศนื  ตามที่ศูนย์ดัชนี TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI   

Online ISSN : 2730-2539

Print    ISSN : 2730-1842   

วัตถุประสงค์ของวารสาร

1. เพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นสหวิทยาการ โดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา ปรัชญา สังคมและมนุษย์ศาสตร์ในเชิงประยุกต์การศึกษาเชิงนวัตกรรมประยุกต์ และด้านนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์การทำวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั่วไป

กระบวนการพิจารณา  (Peer Review Process)

บทความจากผู้ทรงคุณวุฒิวารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  3 ท่าน ลักษณะปกปิดรายชื่อ(Double blind peer-reviewed) ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร ส่วนบทความจากผู้นิพนธ์ภายนอกจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หรือนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสารที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้นิพนธ์

กำหนดเผยแพร่วารสาร  (Publication Frequency)

ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม

ระยะเวลาตีพิมพ์: ปีละ 3 ฉบับ ทั้งแบบรูปเล่มและออนไลน์ 

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ

ข้อตกลงการส่งบทความตีพิมพ์ของวารสาร

เมื่อผู้แต่งส่งต้นฉบับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกองบรรณาธิการ  ผู้เขียนจะต้องชำระเงินค่าดำเนินการพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์  จำนวน 4,000 บาท  (บทความที่ถูกปฏิเสธการดำเนินการต่อจากการพิจารณาของกองบรรณาธิการได้ ทางวารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์จะไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากผู้แต่งในทุกกรณี  ขอให้ผู้แต่งบทความควรตรวจสอบบทความของท่านให้มีความสอดคล้องกับขอบเขตการตีพิมพ์ที่เน้นการตีพิมพ์เรื่องพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์  เมื่อต้นฉบับได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร  สามารถชำระค่าส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารผ่านช่องทางบัญชีธนาคาร  กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยธนชาต  จำกัด (มหาชน)  สาขาอยุธยา พาร์ค ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  มจร. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต เลขที่  633 2 50225 8  

* หมายเหตุ* กรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ  ทางวารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์จะไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากผู้แต่งในทุกกรณี  ผู้เขียนสามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ได้

กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ   

วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 3 ท่านต่อ 1 บทความ ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มข้นในการประเมินคุณภาพบทความก่อนออกตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ ในกรณีที่กองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินบทความมีความเห็นว่าควรแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งคืนเพื่อให้เจ้าของบทความแก้ไข โดยจะยึดถือข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินเป็นเกณฑ์หลัก และหรือขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ตีพิมพ์ ในกรณีที่รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยโดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา ปรัชญา สังคมและมนุษย์ศาสตร์ในเชิงประยุกต์การศึกษาเชิงนวัตกรรมประยุกต์หรือไม่ผ่าน การพิจารณาของกองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ เมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับลิ้งก์วารสารที่นำบทความลงตีพิมพ์ผลงานแล้ว พร้อมกับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์

Journal History

วารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์  โดยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยเริ่มจัดพิมพ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563  จนถึงปัจจุบัน

บรรณาธิการ

เล่มที่ 1: รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ศุภษร

เล่มที่ 2: รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ศุภษร

เล่มที่ 3: รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ศุภษร

เล่มที่ 4: รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ศุภษร

เล่มที่ 5: รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ศุภษร

เล่มที่ 6: รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ศุภษร

เล่มที่ 7: รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ศุภษร

เล่มที่ 8: รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ศุภษร

เล่มที่ 9: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงเพชร สมศรี

เล่มที่ 10: ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ตวงเพชร  สมศรี

เล่มที่ 11: ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ตวงเพชร  สมศรี

 

 

Vol. 5 No. 1 (2024): January-April 2024

Published: 2024-04-08

View All Issues