เกี่ยวกับวารสาร

Aims & scope ของวารสาร

นโยบายการจัดพิมพ์

วารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์ของหลักสูตรพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  “วารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์”หรือThe Journal of Buddhist Innovation Review เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ  เพื่อให้นำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) โดยมีนักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนา  หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อประโยชน์ในเชิงการปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือต่อยอดการวิจัย และเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ การทำวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ  คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจพุทธนวัตกรรมและนวัตกรรมทั่วไปเพื่อเป็นการให้บริการเผยแพร่วารสารที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นสหวิทยาการ ทางด้านโดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา ปรัชญา สังคมและมนุษย์ศาสตร์ในเชิงประยุกต์ การศึกษาเชิงนวัตกรรมประยุกต์ และด้านนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของวารสาร

1. เพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็น สหวิทยาการ โดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา ปรัชญา สังคมและมนุษย์ศาสตร์ในเชิงประยุกต์ การศึกษาเชิงนวัตกรรมประยุกต์ และด้านนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การทำวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั่วไป

วารสารพุทธนวัตรกรรมปริทรรศน์ The Journal of Buddhist Innovation Review โครงการหลักสูตรพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร

1) บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่นำเสนอการค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ปรัชญา สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิทยาการอื่นๆ

2) บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความวิเคราะห์ วิจารณ์หรือเสนอแนวคิดใหม่

3) บทวิจารณ์หนังสือ (book review) เป็นบทความที่เขียนขึ้นเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์หนังสือหรือตำราทางวิชาการ ในการวิจารณ์ค้นหาข้อดีและข้อเสีย เพื่อชี้ให้เห็นข้อบกพร่อง พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขให้ดีขึ้น เป็นการวิจารณ์เพื่อสร้างสรรค์ มีเนื้อหาของแต่ละส่วนสามารถวินิจฉัยคุณค่าของสิ่งที่จะวิจารณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ทั้งให้ความรู้ ความคิด เพื่อชี้ให้เห็นคุณค่าพิเศษที่อยู่ในงานเขียน

กำหนดเผยแพร่วารสาร   ระยะเวลาตีพิมพ์: ปีละ  3  ฉบับ ทั้งแบบรูปเล่ม  และออนไลน์

              ฉบับที่  1  เดือน    มกราคม     -  เมษายน
              ฉบับที่  2  เดือน    พฤษภาคม -  สิงหาคม
              ฉบับที่  3  เดือน    กันยายน    -  ธันวาคม

กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร ส่วนบทความจากผู้นิพนธ์ภายนอกจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หรือนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสารที่ม่ความเชี่ยวชาญในสาขา และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์

Vol. 3 No. 2 (2022): May-August 2022

Published: 2022-08-13

The application of HDC environmental health principle platform for Hua Hin Town Municipality collaborative management During COVID-19 pandemic

Mr.Thanacheep Perathornich, Mr.Chirawat Paratthakonkun , Mr.Rattaprach Rattana , Mr.Siwat Bunkerd , Mr.Thiraphan Chatphon , Mr.Chonlachai Arnamnart

1-12

View All Issues