ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

บริหารธุรกิจ

วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJBA ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 เป็นปีที่วารสารได้รับการรับรองให้เข้าสู่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในระดับ 2 (TCI2: Thai-Journal Citation Index) ระหว่างปี 2565-2567 จากผลการประเมินคุณภาพวารสารนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและแรงผลักดันให้วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพวารสารให้ดียิ่งขึ้นไป สามารถเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการไปสู่ท่านผู้อ่านทุกท่าน

โดยในฉบับนี้วารสารได้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จำนวน 7 ผลงาน ที่มีความหลากหลายสาขา ได้แก่ 1) อิทธิพลของภาพลักษณ์และคุณภาพการบริการต่อความตั้งใจใช้บริการซ้ำของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราสาทเมืองใหม่ จังหวัดสุรินทร์ 2) คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินราคาที่ดินในพื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4) การตรวจสอบเชิงประจักษ์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อโซเชียลคอมเมิร์ซ: วิธีการสร้างแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง 5) อิทธิพลของคุณภาพของการสอบบัญชีที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในและคุณภาพของรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 6) การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงองค์ประกอบในการศึกษาผลของเนื้อหาข่าวสารต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารของคนวัยทำงานในประเทศไทย และ 7) A Sustainable Chongqing Zoo Mission Performance Managerial Framework to Maintain a Durable Habitat for Animals

อย่าลืมติดตามวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฉบับหน้านะคะ โดยกองบรรณาธิการจะคัดสรรผลงานวิชาการที่มีคุณค่ามามอบให้ท่านผู้อ่านต่อไป และหากท่านสนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อขอรับการตีพิมพ์ขอเรียนเชิญส่งเข้ามาได้ทางเว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MJBA ท้ายนี้กองบรรณาธิการขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน และหวังว่าจะได้รับความสนใจจากท่านในโอกาสต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา  แว่นแก้ว)

 บรรณาธิการ   

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-28

ฉบับเต็ม

Research Article