เผยแพร่แล้ว: 2020-04-16

กลไกของรัฐในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย

ธีรัตม์ แสงแก้ว, นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร, ทรงวิทย์ แก้วศรี