หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาเรื่อง การฟ้อนนกกิ่งกะหล่า

Authors

  • เอนก อิสระมงคลพันธุ์ มหาวิทยาลัยราขภัฎเขียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2013.96127

Abstract

การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสม ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา เรื่องการฟ้อนนกกิ่งกะหล่า สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา เรื่องการฟ้อนนกกิ่งกะหล่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้นการวิจัย ได้แก่ กลุ่มแรกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ จำนวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาการฟ้อนนกกิ่งกะหล่า จำนวน 1 ท่าน และกลุ่มที่สอง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก 3 สาขา 9 สาขาวิชา โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน3 0 คนสถิติที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่าสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสม เรื่องการฟ้อนนกกิ่งกะหล่า สามารถวัดความเที่ยงตรงของแบบทดสอบผู้เชี่ยวชาญ พบว่าแบบทดสอบมีความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ และความพึงพอใจต่อการใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย (X) ระหว่าง 3.80-4.73 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ร.อ.) มีค่าระหว่าง 0.50-0.58 จากผลของค่าความพึงพอใจทำให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบสื่อประสมสามารถที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาด้วยการนำเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสารเป็น ตัวกลางในการอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี

Multimedia Electronic Book for Lanna Art and Culture Conservation Regarding Gingkala Dance

This Quasi-Experimental research intents to develop multimedia electronic book for Lanna arts and culture conservation in Gingkala dance with undergraduate students from Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Mai. To find the satisfaction in multimedia Electronic book development for Lanna Arts and culture conservation in Gingkala dance. The representative for this Quasi-Experimental research is divided into two groups; the first group is three media experts and an expert in Gingkala dance, the second group is undergraduate students from faculty of Liberal Arts and Faculty of architecture from 3 branches 9 programs and 30 selective representatives. The data are analyzed into percentage, mean and standard deviation.

The result shows that Gingkala dance in multimedia electronic book is able to evaluate the accuracy of questionnaire from the experts in 5.81 which means the questionnaire has the accuracy in all aspects. And the satisfaction to multimedia electronic book is shown as the following; The sample mean (.X) between 3.80-4.73 and standard deviation (S.D.) between 0.50-0.58. As a result, of the satisfaction a multimedia Electronic book can be conserved over a traditional art media and communications technology as well as for conservation.

Downloads

How to Cite

อิสระมงคลพันธุ์ เ. (2014). หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาเรื่อง การฟ้อนนกกิ่งกะหล่า. Community and Social Development Journal, 14(1), 27–39. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2013.96127

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)