สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชริเริ่มจัดทำวารสารทางวิชาการของสาขาวิชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี) ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยที่ผลงานวิชาการดังกล่าวต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น ทั้งนี้ทุกบทความจะได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ โดยการประเมินเป็นแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้ประเมินและผู้เขียนบทความ (Double-Blind Peer Review)
Print ISSN: 1905-4653
Online ISSN: 2697-6234

Vol. 14 No. 1 (2021): January - June 2021

Published: 2021-06-29

Learning Management via Professional Learning Community (PLC) in Phuket Rajabhat University Demonstration School, Primary Section

Somkiat Sadjarak, Nipon Boriwatanan, Adul Nakaro, Aimorn Naklong, Suwicha Wiriyamanuwong, Natchadarat Na Nakhon

15-28

A Survey of Desirable Characteristics of University of Phayao Students According to the Instructors’ Needs.

Narin Nonthamand, Narissara Suaklay, Chonthida Thephinlap, Namngern Chantaramanee, Kanwara Pumila, Nattapong Promwong

115-127

View All Issues