การประยุกต์ใช้แนวคิด OKRs กับโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ

Main Article Content

เกศินี ประทุมสุวรรณ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


          บทความวิชาการนี้ มุ่งศึกษาการนำแนวคิด Objectives and Key Results (OKRs) มาประยุกต์ใช้กับโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ จุดมุ่งหมายของการนำไปใช้คือ การให้ผู้บริหารโครงการและคณะทำงานประเมินตนเองได้ และร่วมกันตั้งวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการและเป้าหมายของแหล่งทุน แต่ขณะเดียวกันก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อ              การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่พลิกผันอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า อุปสรรคสำคัญคือ ผู้บริหารโครงการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์ รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด  ซึ่งถ้ามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก็จะทำให้นำแนวคิด OKRs ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารโครงการได้เป็นอย่างดี   ข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหารโครงการและคณะทำงานควรได้รับการอบรมด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการ การประเมินผล และการประยุกต์ใช้ OKRs

Article Details

บท
บทความวิชาการ