ภาพแทนวัฒนธรรมจีนผ่านเครื่องแต่งกายที่ปรากฏในนวนิยาย เรื่อง "กี่เพ้า" ของ พงศกร

Main Article Content

หวง หยวนหยวน และ ธนพร หมูคำ

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นบทความวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพแทนวัฒนธรรมจีนที่ปรากฏผ่านเครื่องแต่งกายในนวนิยาย เรื่อง ‘กี่เพ้า’ ของพงศกร

Article Details

บท
บทความวิจัย