ผลกระทบของการวางแผนและควบคุมกำไรเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการต้นทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย

Main Article Content

ชนัญฎา สินชื่น

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการวางแผนและควบคุมกำไรเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการต้นทุน และศึกษาผลกระทบของการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง ที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนและควบคุมกำไรเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการต้นทุนของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารของกิจการ SMEs ในประเทศไทย จำนวน 400 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (OLS)


          ผลการวิจัยพบว่า การวางแผนและควบคุมกำไรเชิงกลยุทธ์ในด้านการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณอย่างโดดเด่น การประเมินความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์ และการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการต้นทุน ยิ่งไปกว่านั้นการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนและควบคุมกำไรเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการต้นทุน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01         


 


          The objective of this study is to examine the effect of strategic profit planning and control on effective cost management and the effect of top management support on those relationships of SME firms of Thailand are also examined. Mailed-questionnaire determined as data collection instrument and the key informant is chief executive of each SME firms in Thailand, 400 samples are used in the analysis. The ordinary least squared multiple regression (OLS) is used to test all postulated hypotheses.


          The results indicated that outstanding budget participation, integrate resource management and comprehensive relevance information have a positive significant effect on effective cost management. Specially, top management support has a positive significant on those relationships with statistical significance level of 0.01.


  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Arnold, C. M. & Gillenkirch, M. R. (2015). Using negotiated budgets for planning and performance evaluation: An experimental study. Accounting, Organizations and Society, 43, 1-16.

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management,17, 99-120.

Bryer, R. A. (2014). Participation in budgeting: A critical anthropological approach. Accounting, Organizations and Society, 39, 511-530.

Burirum, T., Boonlua, S. & Pradsriphum, S. (2014). Effect of Budgeting planning on effective of budgeting management of Education Institute in Thailand. Accounting and Management Journal, 6(4), 87-96. [in Thai]

Chenhall, R. H. & Euske, K. J. (2007). The role of management control systems in planned organizational change: An analysis of two organizations. Accounting, Organizations and Society, 32(7-8), 601-637.

Cohen, J. M. & Uphoff, N. T. (1977). Rural Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation. Conference on the Rural Development Committee Center for International Studies, Cornell University.

Covaleski, M., Dirsmith, M. & Weiss, J. (2013). The Social construction, Challenge and transformation of a budgetary regime: The endogenization of welfare regulation by institutional entrepreneurs. Accounting, Organizations and Society, 38(5), 333-364.

Department of Business Development. (2015). Statistic of Company Limited Registration. Retrieved June 2, 2015, from https://www.dbd.go.th/main.php?filename=index [in Thai]

Frow, N., Marginson, D. & Ogden, S. (2010). Continuous budgeting: Reconciling budget flexibility with budgetary control. Accounting Organizations and Society, 35(4), 444-461.

Hair, J. F., William, B. C., Barry, B.J., Rolph, A. E. & Roland, T. L. (2006). Multivariate Data Analysis (6th ed.). New York: Pearson Education International.

Kaewphab, K. (2011). Budgeting for Future Profit Planning. Executive Journal, 24(1), 135-144. [in Thai]

Kaplan, R. S. & Anderson, S. (2004). Time-driven activity-based costing. Harvard Business Review, 82(11), 131-138.

Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Boston: Harvard Business School Press.

Marcelino-Aranda, M., Herrera, D. R. & Chavez, M. Y. (2013). Quality Management System Case Study, in a Mexican company's services. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(1), 67-77.

Pavasudtinan, K. & Kongsawas, S. (2011). Managerial Accounting: Important role for new generation Leader. Executive Journal, 31(3), 125-129. [in Thai]

Pungboonpanich, P. & Ussahawanitchakit, P. (2009). The Impacts of Strategic Budgetary Participation on Sustainable Performance of Thai Companies. International Journal of Strategic Management, 9(3), 1-12.

Sarfaraz, H. A., Taheri, M. S., Vatandoost, R. & Dastani, R. (2015). Strategy planning for joint-stock companies, Case study: software development and production in DIDGAH RAYAHEH SAMA. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 181, 303-312.

Sato, Y. (2012). Optimal budget planning for investment in safety measures of a chemical company. International Journal of Production Economics, 140, 579-585.

The Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP). (2015). Situation Report the report of the situation of Small and Medium Enterprises (2015). Retrieved October 20, 2015, from https://www.sme.go.th/th/index.php/data-alert/alert/report-smes-year/report-year/report-year-2558

Tontiset, N. & Ussahawanitchakit, P. (2009). Effects of Cost Management Effectiveness on Cost Information Usefulness, Corporate Competitiveness, and Firm Success: An Empirical Study of Thai Manufacturing Firms. Journal of Academy of Business and Economics, 9(2), 91-102.

Vanidbancha, K. (2016). Statistic for Research. Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]

Vitratchai, N. (2010). Descriptive and Parametric Statistic. Bangkok Sukhothai Thammathirat University. [in Thai]

Wangjaroendej, S. (2014). Strategic Cost Management Executive Journal, 27(1), 60-68. [in Thai]