เผยแพร่แล้ว: 2019-08-13

การดำเนินงานและส่วนเหลื่อมทางการตลาดของห่วงโซ่อุปทานผักไฮโดรโปนิกส์

มลฑา สมบุญตนนท์, เออวดี เปรมัษเฐียร, กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ

147-161