ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

Main Article Content

ฐิติพร เผือกพิบูลย์
พจนีย์ มั่งคั่ง
สายฝน เสกขุนทด

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นำของผู้บริหารของโรงเรียนมาตรฐานสากล 2) ระดับความสำเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับความสำเร็จ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 4) ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 7 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูของโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 285 คน ได้มาโดยการกำหนดขนาดตัวอย่างจากตารางเครจซีและมอร์แกน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลาย ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านภาวะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ด้านภาวะผู้นำเหนือผู้นำ และด้านภาวะผู้นำแบบโลกาภิวัตน์ 2) ระดับความสำเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา รองลงมา ได้แก่ ด้านระบบการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน และด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านลํ้าหน้าทางความคิด 3) ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับความสำเร็จของโรงเรียน มาตรฐานสากลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก (rxy = .741) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ภาวะ ผู้นำของผู้บริหารด้านภาวะผู้นำเหนือผู้นำ (X1) ด้านภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ (X2) ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (X3) ด้านภาวะผู้นำแบบโลกาภิวัตน์ (X4) ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยร่วมกันทำนายความ สำเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ร้อยละ 60.40 สามารถเขียน เป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ Y´ = .890 + .345(X1) - .157(X2) - .161(X3) + .712(X4)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Best, J. W. & Kahn, J. V. (1993). Research in Education (7th ed.) Boston: Allyn Bacon.

Booncharoensuk, N. (2018). The Relationship between Strategic Leadership of Administrators and School Effectiveness in Chachoengsao Province under the Secondary Educational Service Area Office 6. Academic Journal Institute of Physical Education, 10(2), 274-291. [in Thai]

Cronbach, L. (1974). Essentials of Psychological Testing. New York: Harper and Row.

Innapa, T. (2011). Alternative: The Study of Globalization Leadership Affecting to an Effectiveness of Protection and Enforcement Undertaken by the Chumphon Provincial Police Station. Master’s Thesis, Phetchaburi Rajabhat University. [in Thai]

Jantakoon, K. (2017). The Relationship between Superleadership of School Administrators and School Effectiveness in Naruebodindrachinta Cluster Under the Secondary Educational Service Area Office 7. Master’s Thesis, Burapha University. [in Thai]

Khuangporn, K. (2015). Development of 21st Century Transformational Leadership Skill Scale for Undergraduate Students. Master’s Thesis, Chulalongkorn University. [in Thai]

Krejcie, R. V. & Morgan D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Education and Psychology Measurement, 30(3), 607-610.

Lamsan, N. (2015). Leadership and Administrative Competencies Affecting the Excellence of School. Suan Sunandha Rajabhat University Graduate Studies Journal, 8(2), 136-149. [in Thai]

Matthayomnan, P., Songbundit, A., & Srisir, S. (2018). Transformational Leadership Elements as a Predictor of Success Among World-class Standard Schools Under the Secondary Educational Service, Area Office 1. SWU Educational Administration Journal, 15(9), 21-31. [in Thai]

Mimun, W. & Wangthanomsak, M. (2016). The Success of World-class Standard School. Journal of Education, Silpakorn University, 6(2), 112-121. [in Thai]

Namnai, S. (2010). The Relationship Between School Administrators Leadership and High Efficient Organization of the World-class Standard Schools. Master’s Thesis, Dhonburi Rajabhat University. [in Thai]

Promnil, W. (2017). The Management Factors Affecting Success of School in World Class Standard School Project Under the Control of Pathum Thani Provincial Educational Office. Master’s Thesis, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. [in Thai]

Office of Secondary Education. (2010). Manual of Strategy Driving World-class Standard School. Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand. [in Thai]

Office of Secondary Education. (2018). Goal and Indicator of Students World-class Standard School 2018. Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand. [in Thai]

Poochareon, S. (2017). Leadership of Executive. Retrieved April 30, 2020, from http://www.kruinter.com/ [in Thai]

Sidtikeaw, K. (2015). Administrator’s Strategic Leadership in the 21st Century Affecting the Internal Quality Assurance/Implementation of School under Pathum Thani Primary Education Service Area Office. Master’s Thesis, Rajamangala University of Technology. [in Thai]

Srisa-ard, B. & Nilkaew, B. (2002). Population of Inference When Using Rating Scale with Sample. Journal of Educational Measurement Mahasarakham University, 3(1), 22-25. [in Thai]

Tawilakan, D. (2015). “Superleadership” Leadership in 21st Century. Journal of Educational Administration Khon Kaen University, 11(2), 23-35. [in Thai]

Timothy A. J., Ronald F. P., & Remus, I. (2004). The Forgotten Ones? The Validity of Consideration and Initiating Structurein Leadership Research. Journal of Applied Psychology, 9(1), 36-51.

Yaenwong, J. (2017). Leadership Development Strategies for Secondary School Administrator According to the Concept of Global Leadership Development in Students. Doctoral Dissertation, Chulalongkorn University. [in Thai]

Yimrod, Y. & Suksodkiew, V. (2017). Strategic Leadership and the Quality of Student in Worldclass Standard Secondary School Under the Provincial Education Office in the West Region. Journal of Education, Silpakorn University, 8(1), 176-186. [in Thai]

Yoorod, C. (2014). Relationship Between Transformational Leadership of Administrators and World Class Standard School Effectiveness Under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1. Master’s Thesis, Burapha University. [in Thai]