การเปรียบเทียบศักยภาพทางธุรกิจการค้าชายแดนในจังหวัดหนองคาย-แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยประยุกต์ตัวแบบโครงข่ายทางสังคม

Main Article Content

พัชรี ผาสุข
รณกร กิติพชรเดชาธร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพการทำธุรกิจการค้าชายแดน ด้วยการประยุกต์ตัวแบบโครงข่ายทางสังคมมาใช้ในการชี้วัดปัจจัยสำคัญ ผู้วิจัยได้เลือกตลาดท่าเสด็จ จังหวัด หนองคาย และตลาดขลัวดิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นพื้นที่ทำการศึกษา โดยเก็บข้อมูล เชิงสำรวจจากผู้ประกอบการในตลาดท่าเสด็จ จังหวัดหนองคาย และตลาดขลัวดินกำแพงนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว จำนวน 28 ราย ในแต่ละพื้นที่ด้วยการสุ่มแบบตามสะดวก โดยได้รับการตอบกลับร้อยละ 96.43 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพตลาดจากปัจจัยภายในทั้งสองพื้นที่การศึกษามีความ แตกต่างกันอย่างเด่นชัดอยู่หนึ่งประการคือ ผู้ประกอบการในตลาดท่าเสด็จสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบได้ หลากหลายกว่า ทว่าผู้ประกอบการในตลาดขลัวดินกลับมีต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกกว่าจากการเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ ขณะที่ไม่พบความแตกต่างกันในปัจจัยด้านอื่นอย่างเด่นชัด ส่วนปัจจัยภายนอกพบว่า ผู้ประกอบการในธุรกิจ การค้าชายแดนได้รับอิทธิพลจากอัตราภาษีศุลกากร ซึ่งมีนํ้าหนักสูงที่สุดและมีความเป็นไปได้มากที่สุดเมื่อ เทียบกับปัจจัยภายใน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Atuahene-Gima, K. (1996). Differential Potency of Factors Affecting Innovation Performance in Manufacturing and Services Firms in Australia. Journal of Product Innovation Management: An International Publication of the Product Development & Management Association, 13(1), 35-52.

Bain, J. S. (1951). Relation of Profit Rate to Industry Concentration: American Manufacturing, 1936-1940. The Quarterly Journal of Economics, 65(3), 293-324.

Bain, J. S. (1956). Barriers to New Competition, their Character and Consequences in Manufacturing Industries. Cambridge: Harvard University Press.

Barney, J. (1986). Types of Competition and Theory of Strategy: Toward an Integrative Framework. Academic of Management Review, 11(4), 791-800.

Bauer, R., Guenster, N., & Otten, R. (2004). Empirical Evidence on Corporate Governance in Europe: The Effect on Stock Returns, Firm Value and Performance. Journal of Asset Management, 5(2), 91-104.

Burt, R. S. (2000). The Network Structure of Social Capital. Research in Organizational Behavior, 22, 345-423.

Business Key Success Factors. (2016). SWOT Analysis. Retrieved September 20, 2019, from http://www.thaiembassy.org/helsinki/th/thai-people/5899/65202การวิเคราะห์-SWOT-(SWOT-Analysis).html [in Thai]

Calantone, R. J., Kim, D., Schmidt, J. B., & Cavusgil, S. T. (2006). The Influence of Internal and External Firm Factors on International Product Adaptation Strategy and Export Performance: A Three-country Comparison. Journal of Business Research, 59(2), 176-185.

Campbell, K. & Mínguez-Vera, A. (2008). Gender Diversity in the Boardroom and Firm Financial Performance. Journal of Business Ethics, 83(3), 435-451.

Chittithaworn, C., Islam, M. A., Keawchana, T., & Yusuf, D. H. M. (2011). Factors Affecting Business Success of Small & Medium Enterprises (SMEs) in Thailand. Asian Social Science, 7(5), 180-190.

Choi, C. (1991). Price Competition in a Channel Structure with a Common Retailer. Marketing Science, 10(4), 271-296.

Chutithamwong, C. (2011). A Social Network Analysis of Stakeholder in Student Caring System: Mixed-method Research. Master of Education, Chulalongkorn University. [in Thai]

Daniel, J. D., Radebaugh, L. H., & Sullivan, D. P. (2015). International Business Environments and Operations (5th ed.). England: Pearson Education Limited.

Department of International Economic Affairs. (2007). An International Alliances and Partners Framework. Retrieved September 21, 2019, from http://www.mfa.go.th/business/1746.php [in Thai]

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A Flexible Statistical Power Analysis Program for the Social, Behavioral, and Biomedical Sciences. Behavior Research Methods, 39, 175-191.

Hansen, G. S. & Wernerfelt, B. (1989). Determinants of Firm Performance: The Relative Importance of Economic and Organizational Factors. Strategic Management Journal, 10(5), 399-411.

Huselid, M. A., Jackson, S. E., & Schuler, R. S. (1997). Technical and Strategic Human Resources Management Effectiveness as Determinants of Firm Performance. Academy of Management Journal, 40(1), 171-188.

Ivaldi, M., Ferreri, L., Daolio, F., Giacobini, M., Tomassini, M., & Rainoldi, A. (2011). We-Sport: from Academy Spin-off to Data-base for Complex Network Analysis. Journal of Sports Med and Physical Fitness, 51(3), 53.

Kamunge, M. S., Njeru, A., & Tirimba, O. I. (2014). Factors Affecting the Performance of Small and Micro Enterprises in Limuru Town Market of Kiambu County, Kenya. International Journal of Scientific and Research Publications, 4(12), 1-20.

Kang, J. K. & Shivdasani, A. (1995). Firm Performance, Corporate Governance, and Top Executive Turnover in Japan. Journal of Financial Economics, 38(1), 29-58.

Li, H., Meng, L., Wang, Q., & Zhou, L. A. (2008). Political Connections, Financing and Firm Performance: Evidence from Chinese Private Firms. Journal of Development Economics, 87(2), 283-299.

Luo, Y. & Chen, M. (1997). Does Guanxi Influence Firm Performance? Asia Pacific Journal of Management, 14(1), 1-16.

Mehran, H. (1995). Executive Compensation Structure, Ownership, and Firm Performance. Journal of Financial Economics, 38(2), 163-184.

Narasimhan, R. & Kim, S. W. (2002). Effect of Supply Chain Integration on the Relationship between Diversification and Performance: Evidence from Japanese and Korean Firms. Journal of Operations Management, 20(3), 303-323.

Noophorn, N. (2012). Business Environment. Retrieved September 5, 2019, from http://52010918377.blogspot.com/2012/06/blog-post_6996.html [in Thai]

Otte, E. & Rousseau, R. (2002). Social Network Analysis: A Powerful Strategy, Also for the Information Science. Journal of Information Science, 28(6), 442-453.

Peteraf, M. A. (1993). The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-based View. Strategic Management Journal, 14(3), 179-191.

Phasuk, P., Kitipacharadechatron, R., & Tantawiroon, N. (2019). Utilization of Tariff Advantage from ASEAN-CHINA Free Trade Agreement: Thai-Lao Border Trade. In ISERD 154th International Conference (pp. 56-60). Israel: ISERD.

Riquelme, F. & González-Cantergiani, P. (2016). Measuring User Influence on Twitter: A Survey. Information Processing & Management Journal, 52, 949-975.

Saraphat, C. (2016). Influence of Border Trade Cultural Assimilation and Public Policy (Border Trade and Cultural Encouragement) Affecting the Pattern of Life on People in the Border Community. Journal of Development Administration Research, 6(2), 12-22. [in Thai]

Weiss, L. W. (1974). The Concentration-Profits Relationship and Antitrust. In H. J. Goldschmid, H. M. Mann, & F. Weston (Eds), Industrial Concentration: The New Learning (pp. 188-193). Boston, MA: Little Brown.

Wernerfelt, B. (1984). A Resource-based View of the Firm. Strategic Management Journal, 5(2), 171-180.

Youndt, M. A., Snell, S. A., Dean Jr., J. W., & Lepak, D. P. (1996). Human Resource Management, Manufacturing Strategy, and Firm Performance. Academy of Management Journal, 39(4), 836-866.