การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

วรชัย วิภูอุปรโคตร

บทคัดย่อ

การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในพื้นที่ชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งแก้ปัญหาโดยใช้โจทย์พื้นที่เป็นฐานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามบริบทความต้องการของพื้นที่ในการสร้างผลสัมฤทธิ์ให้กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น สำ หรับรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องใช้ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมแนวระนาบของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการร่วมกันบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การระดมทรัพยากร และความสัมพันธ์แนวตั้งของภาครัฐในการสนับสนุนกำกับดูแล โดยมีองค์ประกอบของการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ได้แก่ รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ การบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน ทรัพยากรในชุมชน ตลอดจนคณะทำ งานและการบริหารจัดการ ส่วนปัจจัยแห่งความสำ เร็จนั้นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนบนฐานข้อมูลความรู้ ทรัพยากรในพื้นที่และความเชื่อมั่นไว้วางใจ การมีกลไกในคณะทำ งานที่เห็นภาพร่วมกันชัดเจนในระดับพื้นที่มุ่งสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Abreh, M. K. (2017). Involvement of School Management Committees in School-based Management: Experiences. Retrieved January 25, 2020, from https://www.researchgate.net/publication/319931196

Bunlungpattama, T. (2008). The Role of People in Educational Management. The City Journal, 4(85), 30. [in Thai]

David, T. G. & Diosdado, M. S. (2006). Effective Participatory School Administration, Leadership, and Management: Does It Affect the Trust Levels of Stakeholders? Retrieved Jan 25, 2020, from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1066691.pdf

Diosdado, M. S. & David, T. G. (2007). Building Trust Among Educational Stakeholders through Participatory School Administration. Retrieved February 15, 2020, from https://www.researchgate.net/publication/242025714

Fusheini, A. (2005). Community Participation in School Development: Understanding Participation in Basic Schools Performance in the Nanumba District of Ghana. Retrieved March 5, 2020, from http://bora.uib.no/handle/1956/1145

Government Gazette. (2018). National Strategy 2018-2037. Retrieved Mar 20, 2020, from http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF [in Thai]

Hernthaisong, P., Sirisuthi, C., & Wisetrinthong, K. (2017). Development of Participative Management System in Learning Environment Management for Small Sized Primary Schools. International Education Studies, 10(2), 166-173.

Howard, P. & Butcher, J. (2007). Community Engagement and Student Learning: Making Community a Core Element of Teacher Education. Retrieved March 10, 2020 from https://www.researchgate.net/publication/2377 33338_Community_engagement_and_student_learning_Making_community_a_core_element_of_teacher_education

Manosai, M. (2018). Basic Education Reform and Spatial Education. Journal of Education Science, 19(1), 1-15. [in Thai]

Masathienwong, C., Leelawattanakul, P., Srisoui, K, & Watchirakuankhan, C (2017). Research Coordination Project and Area Based Education Management Development (Research Report). Bangkok: The Thailand Research Fund (TRF). [in Thai]

Office of the National Education Commission. (2017). National Education Act 1999 Amendment (Version 2) 2002. Bangkok: Office of Academic Affairs and Educational Standards. [in Thai]

Reed, L. (2006). The Effect of Participation in School-facilitated Community Service Programmers Student’s Self-Esteem, Sense of Community Engagement and Attitudes to Christianity. Master of Education, Australian Catholic University.

Renatode, O. & Luiz, S. (2014). The Characteristics of Participation of the School Community in a Shared Management Model. European Journal of Sustainable Development, 3(3), 121-130.

RSA Projects. (2010). The RSA Area Based Curriculum: Engaging the Local. Retrieved January 20, 2020, from https://www.thersa.org/discover/publications-and-articles/reports/area-basedcurriculum-engaging-the-local/Download

The Secretariat of the Council of Education. (2020). Participation in Educational Management of Civil Society Stakeholders under the National Education Bill B.E.. Bangkok: Prik Wan Graphic Co., Ltd. [in Thai]

The Secretariat of the Council of Education. (2017). National Education Plan 2017-2036. Bangkok: Prik Wan Graphic Co., Ltd. [in Thai]

The Secretariat of the Council of Education. (2016). Area Based Education Management Model: Alternative Lessons and Success Conditions. Ministry of Education, Bangkok: Prik Wan Graphic Co., Ltd. [in Thai]

Thongkao, K. (2015). Area-based Education Management: Concepts, Guidelines and Case Studies. Suratthani Rajabhat Journal, 2(2), 23-40. [in Thai]

Wedam, E., Quansah, J. Y. D., & Debrah, I. A. (2015). Community Participation in Educational Infrastructure Development and Management in Ghana. Retrieved March 15, 2020 from http://article.sapub.org/10.5923.j.edu.20150505.02.html

Wongthai, N. (2019). Participatory Management of School Service Providers Under the Pathum Thani Educational Service Area Office 2. Independent Study in Master of Education, Siam Technology College. [in Thai]