แนวทางปฏิบัติ 4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาการอุดมศึกษา 4.0

Main Article Content

จรูญ เฉลิมทอง
สิทธิพร เอี่ยมเสน

บทคัดย่อ

บทความนี้อธิบายถึงความสำคัญและแนวทางปฏิบัติ 4 กระบวนการของการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาสู่การพัฒนาการอุดมศึกษา 4.0 ประกอบด้วยการปรับคำอธิบายรายวิชาและรายละเอียดของเนื้อหา การปรับกิจกรรมการเรียนการสอน การปรับใช้สื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และอื่นๆ และการปรับการวัดผลและการประเมินผล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้มีการเสริมสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและ
ฐานสมรรถนะที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อการดำรงชีวิต ครอบครัว สังคม และประเทศชาติตลอดไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

American Library Association. (2007). Information Literacy Competency Standards for Higher Education. Retrieved August 30, 2016, from http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/

Mascharat, T. (2007). Learning Management Model According to the King’s Philosophy of Sufficiency Economy. Bangkok: Tharnaksorn Publishing Co., Ltd. [in Thai]

Moate, R. M. & Cox, J. A. (2015). Learner-centered Pedagogy Consideration for Application in a Didactic Course. The Professional Counselor, 5(3), 379-389. http://doi.org/10.15241/mm.5.3.379

Phiboonsarawut, P. (2007). The Drive of Sufficiency Economy in Education. Bangkok: The Research Project of Sufficiency Economy, Crown Property Bureau. [in Thai]

Puttakosa, K. (2011). Handbook of Learning Community Development. Bangkok: National Research Council of Thailand. [in Thai]

Ritcharoon, P. (2012). Principles of Educational Measurement and Evaluation (7thed.). Bangkok: House of Kermit Co., Ltd. [in Thai]

Saengprateepthong, W. (2013). Measurement and Evaluation. Nontaburi: College of Education, Sukhothaithammathirat University. [in Thai]

Sathboonshang, S. (2007). Seven Steps of Practice to the Way of Sufficiency Economy (2nd ed.). Bangkok: SE-ED Ucation. [in Thai]

The Office of the Education Council. (2019). National Educational Standards 2018. Bangkok: 21st Century. [in Thai]

Wiboonsri, Y. R. (2011). Measurement and Test Design for Achievement (10th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]