บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแนวคิดการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร

Main Article Content

ศิระ ศรีโยธิน

บทคัดย่อ

บทความนี้มีเป้าหมายที่จะอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่สามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ด้านทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรตามแนวคิดการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นถึงผลลัพธ์ต่อการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร และวิธีปฏิบัติของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบบูรณาการ การพัฒนาประสิทธิภาพของการฝึกอบรมพนักงาน การกำหนดผลตอบแทนที่จูงใจ การพัฒนาวิธีการเผยแพร่ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพไปสู่พนักงาน และการกำหนดวิธีการคัดสรรพนักงานที่สอดคล้องกับพันธะสัญญาของแบรนด์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Bach, S. & Edwards, M. R. (2013). Managing Human Resources: Human Resource Management in Transition. London: John Wiley & Sons Ltd.

Bondarouk, T., Harms, R., & Lepak, D. (2015). Does e-HRM Lead to Better HRM Service? The International Journal of Human Resource Management, 28(9), 1332-1362.

Boxall, P. & Purcell, J. (2016). Strategy and Human Resource Management. London: Palgrave MacMillan.

Chao, M. & Shih, C. T. (2016), Customer Service-focused HRM Systems and Firm Performance: Evidence from the Service Industry in Taiwan. International Journal of Human Resource Management, 29(19), 2804-2826.

Cheung, C., Kong, H., & Song, H. (2014). How to Influence Hospitality Employee Perceptions on Hotel Brand Performance? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(8), 1162-1178.

Du Preez, R. & Bendixen, M. T. (2015). The Impact of Internal Brand Management on Employee Job Satisfaction, Brand Commitment and Intention to Stay. International Journal of Bank Marketing, 33(1), 78-91.

Ind, N. (2017). Branding Inside Out: Internal Branding in Theory and Practice. London: Kogan Page.

Iyer, P., Davari, A., & Paswan A., (2018). Determinants of Brand Performance: The Role of Internal Branding. Journal of Brand Management, 25, 1-15.

Jones, G. R. & George, J. M. (2019). Contemporary Management. New York: McGraw Hill.

Kotler, P., Keller, K. L., Ang, S. H., Tan, C. T., & Leong, S. M. (2017). Marketing Management: An Asian Perspective. Singapore: Prentice-Hall.

Liu, G., Ko, W. W., & Chapleo, C. (2017). Managing Employee Attention and Internal Branding, Journal of Business Research, 79, 1-11.

Lovelock, C. & Wirtz, J. (2015). Services Marketing: People, Technology, Strategy. New York: Pearson Education.

McKenna, E. (2020). Business Psychology and Organizational Behavior. London: Routledge.

Narteh, B. & Odoom, R. (2015). Does Internal Marketing Influence Employee Loyalty? Evidence from the Ghanaian Banking Industry. Services Marketing Quarterly, 36(2), 112-135.

Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2014). Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage (9th ed.). New York: McGraw Hill.

Nurlina, N., Situmorang, J., Akob, M., Quilim, C. A., & Arfah, A. (2020). Influence of e-HRM and Human Resources Service Quality on Employee Performance. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 7(10), 391-399.

Pfeffer, J. (1998). The Human Equation: Building Profits by Putting People First. Cambridge, MA: Harvard Business Press.

Punjaisri, K. (2008). Brand Promise Delivery from the Customer Interface Employees’ Perspective. Doctoral Dissertation, The University of Strathclyde.

Punjaisri, K., Evanschitzky, H., & Wilson, A. (2009). Internal Branding: An Enabler of Employees’ Brand Supporting Behaviors. Journal of Service Management, 20(2), 209-226.

Ravens, C. (2014). Internal Brand Management in an International Context. New York: Springer.

Sriyothin, S. (2016). Influence of Internal Communication on Employees’ Brand Outcomes. Doctoral Dissertation, The University of Salford.

Sriyothin, S. (2017). Internal Branding and Competitive Advantage. Veridian E-Journal, 10(2), 1011-1024. [in Thai]

Stahl, G. K., Brewster, C. J., Collings, D. G., & Hajro, A. (2019). Enhancing the Role of Human Resource anagement in Corporate Sustainability and Social Responsibility: A Multi-stakeholder, Multidimensional Approach to HRM. Human Resource Management Review, 30(3), 1-16.

Suomi, K., Saraniemi, S., Vähätalo, M., Kallio, T. J., & Tevameri, T. (2019). Employee Engagement and Internal Branding: Two Sides of the Same Coin? Corporate Reputation Review, 11, 1-16.

Vatankhah, S. & Darvishi, M. (2018). An Empirical Investigation of Antecedent and Consequences of Internal Brand Equity: Evidence from the Airline Industry. Journal of Air Transport Management, 69, 49-58.

Wikhamn, W. (2019). Innovation, Sustainable HRM and Customer Satisfaction. International Journal of Hospitality Management, 76, 102-110.

Wilkinson, A., Redman, T., & Dundon, T. (2017). Human Resource Management: A Contemporary Perspective. In A. Wilkinson, T. Redman, & T. Dundon (Eds.), Contemporary Human Resource Management: Texts and Cases (5th ed.). Harlow: Pearson.