ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของนักศึกษาระบบทวิภาคีสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย

Main Article Content

จีรพัทธ์ ภัทรจริยา
ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย
สิทธิกรณ์ คำรอด

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในงานวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของนักศึกษาระบบทวิภาคีสาขา การจัดการธุรกิจค้าปลีกของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เก็บข้อมูล จากนักศึกษาระบบทวิภาคีสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทยจำนวน 384 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยที่ 18.52 ปี เกรดเฉลี่ย 3.133 รายได้ต่อเดือน 8,725 บาท สำหรับปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของนักศึกษาระบบทวิภาคีสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในประเทศไทย ได้แก่ ด้านการได้ความยอมรับนับถือ (p-value = 0.000) ด้านความก้าวหน้าในการศึกษาและ ตำแหน่งงาน (p-value = 0.000) ด้านสถานศึกษา (p-value = 0.000) และด้านความมั่นคงในงาน (p-value = 0.002) มีอิทธิพลต่อการคงอยู่กับระบบการศึกษาของนักศึกษาระบบทวิภาคีสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทยที่ระดับนัยสำคัญ .01 และสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูน ได้แก่ gif.latex?{\hat{y}}2 = -3839.500 + 302.160x7 + 216.590x11 + 416.470x12 + 387.070x13 ; gif.latex?{\hat{y}}2 = y5 ; R2 = 63.1

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Abegglen, C. J. (1958). The Japanese Factory: Aspects of its Social Organization. Glencoe Illinois: The Free Press.

Ashford, S., Lee, C., & Bobko, P. (1989). Content, Causes, and Consequences of Job Insecurity: A Theory-based Measure and Substantive Test. Academy of Management Journal, 32, 803-829.

Burrus, J. & Roberts, R. D. (2012). Dropping Out of High School: Prevalence, Risk Factors, and Remediation Strategies. Retrieved October 10, 2020, form https://www.ets.org/Media/Research/pdf/RD_Connections18.pdf

Chantou, W. (2017). Guidelines for the Maintenance of High-caliber Employees Generation Y Group in Integrated Food Industry Business in Bangkok. Master of Business Administration Thesis, Panyapiwat Institute of Management. [in Thai]

Davy, J., Kinicki, A., & Scheck, C. (1991). Developing and Testing a Model of Survivor Responses to Layoffs. Journal of Vocational Behavior, 38, 302-317.

Dissorn, N. (2014). A Study of Factors and Causes Affecting Leaving Schools of Students According to Administrators’ Opinions under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Areas. Master’s Thesis of Educational Administration, Rambhai Barni Rajabhat University. [in Thai]

Drucker, F. P. (1999). The Management Challenge for the 21st Century. Burlington: Harper Collins.

Ednah J. R. (2017). Factors Affecting Employee Retention at the University of Eldoret, Kenya. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 19, 3(1), 109-115.

Herzberg, F. (1959). The Motivation to Work. New York: Wiley.

Jeawkok, J. (2013). Retention and Intention of Resignation to the Job of Registered Nurses in the University Hospital Songkhla Province. Master of Art Program, Prince of Songkla University. [in Thai]

Kalyanamit. K. (2016). Motivation 2 Factors Power for Success. Journal of Valaya Alongkorn Pritat (Humanities and Social Sciences), 6(3), 175-183. [in Thai]

Kawkerd. N. (2012) Development of a Student Care System to Reduce the Number of Dropout of Undergraduate Students, the Employment Commission Training Program. Doctoral Dissertation, College of Graduate Studies, Rangsit University. [in Thai]

Khamrod, S. & Srikhaetai, K. (2018). The Multiple Regression Model for Learning Achievement in Science and Mathematics of Undergraduate Y Students. Apheit Journal, 7(1), 92-103. [in Thai]

Lewis, P. A. W. (1961). Distribution of the Anderson-Darling Statistic. The Annals of Mathematical Statistics, 32(4), 1118-1124.

Meesook, U., Suwannarat, S., & Thamakittipob, V. (2017). Development of a Bilateral Vocational Education Management Model. Industrial Technician Branch in Educational Institutions Under the Central Institute of Vocational Education. Dusit Thani College Journal, 11(3), 221-235. [in Thai]

Meesuk, P. (2016). Factors Affecting to Vocational Students’ Dropout Decision in Central Vocational Education. Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University, 10(3), 72-83. [in Thai]

National Economic and Social Development Council. (2018). Policy, Strategies for Driving Production and Manpower Development to Support Thailand Development Model 4.0. Retrieved December 28, 2019, from https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=develop_issue

Ninkitsaranont. P. (2018). Thailand Modern Trade in 2018-2020. Retrieved September 2018, from https://www.krungsri.com/bank/getmedia/ece23010-e01f-42ee-a944-264c479bbd46/IO_Modern_Trade_180905_TH_EX.aspx

Phetcharat, W. (2013). The Maintenance and Persistence of Talented People in an Industrial Estate. Chonburi Province. Master of Business Administration Thesis, Faculty of Management, Burapha University. [in Thai]

Phimonratanakarn, S. (2015). Life and Social Skills. Bangkok: SE-Education.

Poompuenpol, N. (2016). Factors Influencing Employee’s Retentions: A Case Study of Delmax Machinery Company Limited. Masters Programs in Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. [In Thai]

Roy, B. (2015). A Study on Employee Retention Factors in the Indian Banking Industry-An Empirical Study. International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies, 3(3), 346-352.

Saatthien, S. (2019). Causes of Drop-off of Students in the Social Field (Community Development) Institute of Graduate Studies and Social Sciences, Nakhon Sawan Rajabhat University. Journal of Social Development, 4(1), 64-85. [in Thai]

Sakia, R. M. (1992). The Box-Cox Transformation Technique: A Review. Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician), 41(2), 169-178.

Sirivoraporn, P. (2014). Causes of the Drop-off and Solutions Dropout of First-year Students Enrolled in Undergraduate Studies of Institute of Physical Education Northeast. Master of Research and Evaluation, Mahasarakham University. [in Thai]

Soison, P., Kaemchinda, C., & Soison, P. (2017). A Study of Problems and Ways to Reduce the Dropout Problem for Vocational Diploma Students in Nongkhai College of Boatbuilding Industrial and Technology. In Proceedings of 55th Kasetsart University Annual Conference: Education, Economics and Business Administration, Humanities and Social Sciences (pp. 169-174). Bangkok: The Thailand Research Fund. [in Thai]

Srisamang, E. (2015). Retaining Teachers in Thai Higher Education Institutions. Doctoral Dissertation, Ramkhamhaeng University. [in Thai]

Treeprasitchai, T. (2015). Factors Affecting Employee Retention of Five-star Hotels in Bangkok. Master’s Thesis, Bangkok University. [in Thai]

Udomchok. S. (2018). The Employees Retention of Villa Market JP Co., Ltd. Master’s Thesis of Business Administration, Kasem Bundit University. [in Thai]

Vernon, F. J. & Louise, S. J. (1986). Comprehensive Classroom Management: Creating Positive Learning Environments. Boston: Allyn and Bacon.

Vongsarsri, P. (2009). Human Management (5th ed.). Bangkok: Suan Dusit University. [in Thai]

Wanthayanan, N. (2013). Adults Related to Persistence in the Job of Nursing, Housewife, Hospital Employee in Sakon Nakhon Province. Master’s Thesis of Nursing Science, Nursing Administration, Burapha University. [in Thai]