อิทธิพลของความเครียดในการเรียนที่มีผลต่อผลการเรียนและความผูกพันในการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีทุนทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรคั่นกลาง

Main Article Content

ทัศนีย์ หอมกลิ่น
อารยา ผลธัญญา
ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความเครียดในการเรียนที่มีต่อผลการเรียนและความผูกพันในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีทุนทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรคั่นกลาง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์จำนวน 874 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและผลการเรียนสะสมของนักศึกษา แบบวัดการรับรู้ความเครียดในการเรียน แบบวัดความผูกพันในการเรียน และแบบวัดทุนทางจิตวิทยา โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเป็น .76, .91 และ .94 ตามลำดับ


การวิจัยนี้ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression Analysis) ด้วย Process Macro แบบจำลองที่ 4 (Model 4) และวิธีการบูตสแตรป (Bootstrap Method) ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยนี้พบว่า ทุนทางจิตวิทยามีบทบาทเป็นตัวแปรคั่นกลางแบบสมบูรณ์ (Fully Mediation) ในความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการเรียนและผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .01) รวมทั้งทุนทางจิตวิทยายังมีบทบาทเป็นตัวแปรคั่นกลางแบบบางส่วน (Partial Mediation) ในความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการเรียนและความผูกพันในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .01) นอกจากนี้ความเครียดในการเรียนและทุนทางจิตวิทยาสามารถร่วมกันทำนายผลการเรียนและความผูกพันในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ร้อยละ 2 (R2 = .02) และร้อยละ 37 (R2 = .37) ตามลำดับ โดยสรุปแล้วผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าทุนทางจิตวิทยาเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาที่เผชิญกับความเครียดในการเรียนสามารถประสบความสำเร็จในการเรียนรู้และมีความผูกพันในการเรียนเพิ่มขึ้นได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Abouserie, R. (1994). Sources and levels of stress in relation to locus of control and self-esteem in university students. Educational Psychology, 14, 323-330.

Auerbach, S. M., & Gramling, S. E. (1998). Stress management: Psychological foundations. Prentice Hall.

Avey, J. B., Luthans, F., & Jensen, S. M. (2009). Psychological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover. Human Resource Management, 48(5), 677-693.

Avey, J. B., Luthans, F., & Youssef, C. M. (2010). The additive value of positive psychological capital in predicting work attitudes and behaviors. Journal of Management, 36, 430-452.

Avey, J. B., Luthans, F., Smith, R. M., & Palmer, N. F. (2010). Impact of positive psychological capital on employee well-being over time. Journal of Occupational Health Psychology, 15, 17-28.

Brown, T. M., Foster, C., Juma, L., Perkins, T., & Williams, M. N. (2005). Surviving college and moving toward a balanced life: Strategies for social work students. The New Social Worker, 12, 8-10.

Chen, G., Gully, S. M., Whiteman, J. A., & Kilcullen, R. N. (2000). Examination of relationships among trait-like individual differences, state-like individual differences, and learning performance. Journal of Applied Psychology, 85, 835-847.

Choi, B., & Rhee, B. (2014). The influences of student engagement, institutional mission, and cooperative learning climate on the generic competency development of Korean undergraduate students. Higher Education, 67(1), 1-18.

Coates, H., & Mahat, M. (2014). Threshold quality parameters in hybrid higher education. Higher Education, 68(4), 577-590.

Colten, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). Global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385-396.

Diseth, A. (2011). Self-efficacy, goal orientation and learning strategies as mediators between preceding and subsequent academic achievement. Learning and Individual Differences, 21, 191-195.

Fredericks, J. A., Blumenfeid, P., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59-109.

Gilman, R., Dooley, J., & Florell, D. (2006). Relative levels of hope and their relationship with academic and psychological indicators among adolescents. Journal of Social and Clinical Psychology, 25(2), 166-178.

Hayes, A. F. (2018). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based perspective (2nd ed.). The Guilford Press.

Horstmeyer, A. (2020). The generative role of curiosity in soft skills development for contemporary VUCA environments. Journal of Organizational Change Management, 33(5), 737-751.

Jelas, Z. M., Azman, N., Zulnaidi, H., & Ahmad, N. A. (2016). Learning support and academic achievement among Malaysian adolescents: The mediating role of student engagement. Learning Environ Res, 19, 221-240.

Jeon, S. (2007). The effects of parents’ and teachers’ motivating styles on adolescents’ school outcomes and psychological well-being: A test of self-determination theory in a Korean context [Unpublished doctoral dissertation]. The University of Iowa.

Kohn, J. P., & Frazer, G. H. (1986). An academic stress scale: Identification and rated importance of academic stressor. Psychological Reports, 59(2), 415-426.

Larson, M., & Luthans, F. (2006). Potential added of psychological capital in predicting work attitudes. Journal of Leadership and Organizational Studies, 13(1), 45-62.

Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology, 60(5), 541-572.

Luthans, F., Avolio, B. J., Walumbwa, F. O., & Li, W. (2005). The psychological capital of Chinese workers: Exploring the relationship with performance. Management and Organization Review, 1(3), 249-271.

Luthans, B. C., Luthans, K. W., & Jensen, S. M. (2012). The impact of business school students’ psychological capital on academic performance. Journal of Education for Business, 87, 253-259.

Luthans, F., Norman, S. M., Avolio, B. J., & Avey, J. B. (2008). The mediating role of psychological capital in the supportive organizational climate-employee performance relationship. Journal of Organizational Behavior, 29, 219-238.

Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital developing the human competitive edge. Oxford University Press.

Maidment, J. (2003). Problems experienced by students on field placement: Using research findings to inform curriculum design and content. Australian Social Work, 56, 50-60.

Milner, M., & Criss, P. (2006). Use of spiritual practices and classroom rituals of connection to reduce impact of stress in social work students. In The National Association of Christian Social Workers 2006 Convention. The North American Association of Christians in Social Work (NACSW). https://www.nacsw.org/Publications/Proceedings2006/MilnerMSpiritualPracticesE.pdf

Newman, A., Ucbasaran, D., Zhu, F., & Hirst, G. (2014). Psychological capital: A review and synthesis. Journal of Organizational Behavior, 35, 120-138.

Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. Oxford University Press.

Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 36, 717-731.

Rand, K. L., Martin, A. D., & Shea, A. M. (2011). Hope, but not optimism, predicts academic performance of low students beyond pervious academic achievement. Journal of Research in Personality, 45(6), 683-686.

Riolli, L., Savicki, V., & Richards, J. (2012). Psychological capital as a buffer to student stress. Psychology, 3(12A), 1202-1207.

Roemer, A., & Harris, C. (2018). Perceived organizational support and well-being: The role of psychological capital as a mediator. South African Journal of Industrial Psychology, 44, 1-11.

Ruthig, J. C., Perry, R. P., Hall, N. C., & Hladkyj, S. (2004). Optimism and attributional retraining: Longitudinal effects on academic achievement, test anxiety, and voluntary course withdrawal in college students. Journal of Applied Social Psychology, 34, 709-730.

Scales, P. C., Roehlkepartain, E. C., Neal, M., Kielsmeirer, J. C., & Benson, P. L. (2006). The role of developmental assets in prediction academic achievement: A longitudinal study. Journal of Adolescence, 29(5), 692-708.

Seirup, H., & Rose, S. (2011). Exploring the effects of hope on GPA and retention among college undergraduate students on academic probation. Education Research International, 2011, 1-7. https://doi.org/10.1155/2011/381429

Solberg, N. L., Evans, D. R., & Swgerstrom, S. C. (2009). Optimism and college retention: Mediation by motivation, performance, and adjustment. Journal of Applied Social Psychology, 39(8), 1887-1912.

Tuntatead, H., Phattharayuttawat, S., & Manusirivithaya, V. (2014). The development of Thaipsychological capital inventory. Journal of the Psychiatrist Association of Thailand, 59(1), 73-83. [in Thai]

Valentine, J. C., DuBois, D. L., & Cooper, H. (2004). The relation between self-beliefs and academic achievement: A meta-analytic review. Educational Psychologist, 39, 111-133.

Warner, R. M. (2013). Applied statistics: From bivariate through multivariate techniques (2nd ed.). Sage Publications.

Wilks, S. E., & Spivey, C. A. (2010). Resilience in undergraduate social work students: Social support and adjustment to academic stress. Social Work Education, 29(3), 276-288.

You, J. W. (2016). The relationship among college students’ psychological capital, learning empowerment, and engagement. Learning and Individual Difference, 49, 17-24.

You, J. W., & Kang, M. (2014). The role of academic emotions in the relationship between perceived academic control and self-regulated learning in online learning. Computers & Education, 77, 125-133.