การวินิจฉัยองค์การด้วย 13 หลักการบริหารเพื่อความเป็นเลิศของเครือเจริญโภคภัณฑ์

Main Article Content

เลิศชัย สุธรรมานนท์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาองค์การ โดย ใช้กรอบของหลักการ 13 ข้อในการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของกลุ่ม ซี.พี. เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method Research) โดยใช้แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทำการเก็บข้อมูลจาก 31 องค์กรธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNImodified) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Conventional Content Analysis)


ผลการวิจัยพบว่า องค์กรต่างให้ความสำคัญโดยมองแต่หลักการบริหารมีความจำเป็น (Important: I) ในระดับมากที่สุด ( gif.latex?\bar{x} = 5.62) และมีสภาพความเป็นอยู่จริง (Degree of Success: D) ในระดับมาก ( gif.latex?\bar{x} = 4.02) กล่าวได้ว่าเครื่องมือวินิจฉัยองค์กรนี้สามารถแยกแยะให้เห็นสภาพการณ์ที่เป็นอยู่จริง และความต้องการที่ควรจะ มีได้อย่างค่อนข้างชัดเจนในทุกระบบองค์กรเป็นอยู่จริง ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างหลักการ การบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศกับผลลัพธ์การดำเนินธุรกิจพบว่า การนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การ มุ่งเน้นคน การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ การมุ่งเน้นลูกค้า การจัดการเศรษฐกิจสีเขียว การวัด การวิเคราะห์ผล การดำเนินงาน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการตัดสินใจเพื่อความยั่งยืน การสร้างนวัตกรรม การจัดการ ข้อมูล สารสนเทศและระบบไอที และการกำกับดูแลองค์กร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลลัพธ์การดำเนินธุรกิจที่ ระดับ 0.01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Charoen Pokphand Group. (2014a). Business Organizations. Bangkok: Sustainability Management - Charoen Pokphand Group. [in Thai]

Charoen Pokphand Group. (2014b). CP Excellence (CPEX). Bangkok: Sustainability Management - Charoen Pokphand Group. [in Thai]

Charoen Pokphand Group. (2017). Sustainability Report 2017. Bangkok: Charoen Pokphand Group - (CP) Group. [in Thai]

Charoen Pokphand Group. (2019). Force for a Sustainability. Retrieved April 22, 2021, from www.cpgroupglobal.com [in Thai]

Chearavanont, T. (2019). Success in One Day. Retrieved September. 30, 2019, form https://www.matichon.co.th/prachachuen/prachachuen-scoop/news_1693074 [in Thai]

Cronbach, L. J. (1970). Essential of Psychological Testing (3rd ed.). New York: Harper.

Department of Commerce, USA. (2019). 2019-2020 Criteria for Performance Excellence Gaithersburg. Retrieved April 27, 2021, from www.nist.gov/Baldrige

Farkas, M. G. & Hinchliffe, L. J. (2013). Library Faculty and Instructional Assessment: Creating a Culture of Assessment through the High-Performance Programming Model of Organizational Transformation. Collaborative Librarianship, 5(3), 177-188. https://doi.org/10.29087/2013.5.3.05

Gartner. (2020). HR Priorities Survey. Retrieved June 15, 2021, from www.gartner.com

Gartner. (2021). Building Future-ready Organization in ASIA. Retrieved June 15, 2021, www.gartner.com

Levinson, H. (2013). Organizational Assessment: A Step-by-Step Guide to Effective Consulting. Washington DC: American Psychological Association.

National Quality Award Office. (2019). Criteria for the National Quality Award 2020-2021. Bangkok: National Productivity Institute. [in Thai]

Nelson, L. & Burns, F. L. (1984). High Performance Programming: A Framework for Transforming Organizations. In J. Adams (Ed.), Transforming Work (pp. 226-242). Alexandria, VA: Miles River Press.

Peters, T. J. & Waterman, R. H. Jr. (1982). In Search of Excellence: Learns from America’s Best-run Corporation. New York: Harpers & ROW.

Rothwell, W. J., Stopper, L. M. A., & Myers, J. L. (2017). Assessment and Diagnosis for Organization Development: Powerful Tools and Perspectives for the OD Practitioners. NW: Taylor & Francis Group.

Royse, D., Staton-Tindall, M., Badges, K., & Webster, J. M. (2009). Need Assessment. Oxford: Oxford University Press.

Stopper, L. M. A. & Myers, L. J. (2017). Diagnosis and Assuming Organization Effectiveness. in W. J. Rothwell, A. L. M. Stopper, & J. L. Myers (Eds.), Assessment and Diagnosis for Organization Development: Powerful Tools and Perspectives for the OD Practitioners (pp. 11-28). NW: Taylor & Francis Group.

Wongwanich, S. (2007). Needs Assessment Research. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]

Yoon, H. J. (2017). Diagnostic Models Addressing Environment Forces and Organizational Readiness. In W. J. Rothwell, A. L. M. Stopper, & J. L. Myers (Eds.), Assessment and Diagnosis for Organization Development: Powerful Tools and Perspectives for the OD Practitioners (pp. 55-78). NW: Taylor & Francis Group.