การพัฒนาคู่มือประจำศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ของนายสำรอง แตงพลับ

Main Article Content

นวลเพ็ญ พ่วงพันสี
พิชญา ติยะรัตนาชัย

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพคู่มือศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ของนายสำรอง แตงพลับ 2) ศึกษาผลการใช้คู่มือในการเสริมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อคู่มือ กลุ่มตัวอย่างมาจากการสุ่มอย่างง่ายจากผู้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ของนายสำรอง แตงพลับ จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ คู่มือประจำศูนย์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้คู่มือและแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อคู่มือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติ t แบบกลุ่มไม่อิสระต่อกัน


ผลการศึกษาพบว่า คู่มือที่ได้รับการพัฒนาขึ้นผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.44/82.66 เนื้อหาภายในคู่มือประกอบด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่และกิจกรรมการประยุกต์ใช้ภายในศูนย์เรียนรู้ ผลการเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการใช้คู่มือพบว่า ผู้ใช้มีความรู้หลังการใช้คู่มือสูงกว่าก่อนการใช้คู่มืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวมต่อคู่มือในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจต่อเนื้อหาและการออกแบบรูปเล่มมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าคู่มือมีประสิทธิภาพเพียงพอในการใช้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ของนายสำรอง แตงพลับ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ รวมทั้งการประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีดังกล่าวสำหรับผู้ที่สนใจทั้งในด้านกิจกรรมการเกษตรและการดำเนินชีวิตประจำวัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Boonsomthop, P., Pornudomthap, S., & Paratkajariya, P. (2020). A guidebook design by applying augmented reality to create value and promoting the historical tourist attraction in Muang Kanchanaburi District. Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat University,

(3), 87-98. [in Thai]

Changkhwunyuen, P. (1996). Technique for textbook writing and compilation (2nd ed.).Chulalongkorn University Press. [in Thai]

Choosong, J., & Numnoi, J. (2019). A development of interpretation of eco-cultural tourism for creative management: A case study of Lankoi, Pathalung Province. KMITL Prince of Chumphon Journal Social Science and Humanities, 1(1-2), 15-25. [in Thai]

Hasmyati, S. A., Mappanyukki, A. A., & Arafah, A. A. (2019). The development of teaching models guidebooks based on the educator’s needs in physical education. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, (481), 50-53. https://www.researchgate.net/publication/346727870_The_Development_of_Teaching_Models_Guide_Books_Based_on_the_Educator’s_Needs_in_Physical_Education

Huai Sai Royal Development Center. (2017). Philosophy of sufficiency economy. http://www.rdpb.go.th/th/Sufficiency

Kittichungchit, M. (2012). Philosophy of sufficiency economy: Ways of equilibrium. Sangchan Printing. [in Thai]

Kullachai, K. (2017). Create guidebook for community-based tourism by community participation Bang Namphueng Sub-district Prapradang District, Samutprakarn Province. Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University, 20(20), 26-41. [in Thai]

Lopburi Research and Agricultural Development Center. (2011). The first new theory at Wat Mongkol Chaipattana. http://www.doa.go.th/kasikorn/year-54/nov_dec_54/part-2.pdf

Maneenate, S. (2015). The expanding of results obtained from sufficiency economy philosophy implementation in villagers of Makluamai Sub-District Administrative, Sung Noen, Nakhon Ratchasima. Nakhon Ratchasima Rajabhat University. [in Thai]

National Statistical Office Thailand. (2020). Agriculture statistics and fishery statistics. http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/en/11.aspx

Office of National Economic and Social Development Council. (1997). Philosophy of sufficiency economy. 21st Century Publisher. [in Thai]

Office of Royal Development Project Board. (2003). Samrong Taengplub: Successful model of the new theory in agriculture implementation. Thepphen Vanish Printing. [in Thai]

Pansiri, W. (2014). A development of statistical analysis handbook for research. Rajamangala University of Technology Rattanakosin. [in Thai]

Phaophung, K. (2005). The development of manual on enhancing the reading, thinking, analyzing and writing activities for Thai language teacher [Master’s thesis]. Silpakorn University. [in Thai]

Punprasit, S. (2010). A study of agricultural production approach by the new royal theory for central farmers. DPU. http://libdoc.dpu.ac.th/research/135128.pdf

Ramphan, C., & Nakjan, S: DPU. (2017). Development of an English handbook of food and beverage service for students in hotel hospitality program of Phetchaburi Vocational college. Journal of Humanities & Social Sciences Review, 19(1), 29-43. [in Thai]

Wongkondee, W. (2011). Factor affecting the implementation of sufficiency economy philosophy to daily living: Case study Pakpreak Sub-district Administrative, Muang Kanchanaburi District [Master’s thesis]. Rajabhat Kanchanaburi University. [in Thai]

Yanagisawa, S., Soyano, A., Igarashi, H., Ura, M., & Nakamura, Y. (2015). Effect of a maternal and child health handbook on maternal knowledge and behaviour: A community-based controlled trial in rural Cambodia. Health Policy and Planning, 30(9), 1184-1192. http://doi.org/10.1093/heapol/czu133