เจ้าของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ที่ปรึกษา

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.นิมิต ซุ้นสั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ศศิวิมล สุขบท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผศ.ดร.งามพล สุนทรวรสิริ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ฝ่ายจัดการ

ผศ.ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อาจารย์ ดร.อมรรัตน นาคะโร

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อาจารย์ ดร.ณสิทธิ์ เหล่าเส็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อาจารย์จิราวรรณ สุทธิธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นางสาวจุฑามาศ จันทร์เกตุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นายเอกรินทร์ บุญมาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต