บรรณาธิการ

     ผศ.ดร.สุวิชา    วิริยมานุวงษ์

กองบรรณาธิการ

     1) ศ.ดร.สุภางค์               จันทวานิช                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     2) ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ   เชาวลิตร                        มหาวิทยาลัยรังสิต

     3) รศ.ดร.ชาตรี                ฝ่ายคำตา                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     4) รศ.ดร.ขจรศักดิ์           บัวระพันธ์                        มหาวิทยาลัยมหิดล

     5) ผศ.ดร.สมสงวน           ปัสสาโก                         มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

     6) ผศ.ดร.ศศิเทพ            ปิติพรเทพิน                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     7) ผศ.ดร.โชคชัย            ยืนยง                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     8) ผศ.ดร.ชนินันท์           พฤกษ์ประมูล                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

     9) รศ.ดร.ชิรวัฒน์             นิจเนตร                           มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

   10) ผศ.ดร.ชญานิศ            ลือวานิช                          มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

   11) ผศ.ดร.รุ่งรัตน์              ทองสกุล                         มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

   12) ผศ.ดร.ศิริวรรณ            ฉัตรมณีรุ่งเจริญ              มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

   13) ดร.อดุล                       นาคะโร                          มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

   14) ดร.เพียงเพ็ญ               ณ พัทลุง                        มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

   15) Dr.Jeffrey                   Dale Hobbs                 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต