Announcements

ข่าวประกาศ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ตลอดปี ทั้งนี้ผู้มีความประสงค์ส่งบทความให้ทางกองบรรณาธิการพิจารณาสามารถศึกษานโยบายและรูปแบบการเตรียมบทความได้จากหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมในการพิจารณาตีพิมพ์

กรณีที่ผู้ส่งบทความ มีความประสงค์ขอถอนหรือยกเลิกการส่งบทความระหว่างการพิจารณาบทความ มีค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)