ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

ผู้เขียนสามารถเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบที่วารสารกำหนด แล้วให้ผู้เขียนทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกวารสารที่ระบบ ThaiJo เพื่อส่งบทความและทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่วารสารกำหนด