วารสารฯ ขอความร่วมมือให้ผู้เขียนทุกท่านเตรียมต้นฉบับตามคำแนะนำดังนี้

 

การเตรียมต้นฉบับ

1. ต้นฉบับพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word version 97 ขึ้นไป

2. ตั้งค่าหน้ากระดาษขนาด A4 ขอบบน ขนาด 4 เซนติเมตร ส่วนขอบล่าง ขอบซ้ายและขอบขวา ขนาด 2.54 เซนติเมตร

3. ต้นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point มีความยาวของบทความระหว่าง 10 – 15 หน้า โดยให้ใส่เลขกำกับหน้าทุกหน้าที่มุมบนด้านขวา และให้ใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line Space) 1.15 บรรทัด พร้อมทั้งจัดเนื้อหาให้อยู่ในลักษณะกระจายแบบไทย (Thai distributed) และจัดพิมพ์ 1 คอลัมน์

4. ชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง ขนาดอักษร 20 point (ตัวหนา)

5. ชื่อผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ไว้หน้าแรกชิดขวา ขนาดอักษร 16 point

6. คุณวุฒิขั้นสูงสุด ตำแหน่งและสังกัดของผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถไว้หน้าแรกชิดซ้าย ขนาดอักษร 12 point รวมถึงอีเมล์ของผู้เขียนหลัก

7. บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ชิดซ้าย ทั้งนี้ หัวข้อใช้ขนาด 18 point (ตัวหนา) ส่วนเนื้อหาใช้เยื้องย่อหน้า 1 เซนติเมตร ขนาด 16 point

8. คำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ชิดซ้าย จำนวนระหว่าง 3-5 คำ ขนาด 16 point 

9. เนื้อหาของบทความ ไว้ชิดซ้าย รายละเอียดดังนี้

    9.1 หัวข้อหลัก ใช้ขนาด 18 point (ตัวหนา) 

   9.2 หัวข้อรอง ใช้ขนาด 16 point (ตัวหนา) ใช้เยื้องย่อหน้า 1 เซนติเมตร

   9.3 เนื้อหา ใช้ขนาด 16 point ใช้เยื้องย่อหน้า 1 เซนติเมตร 

10. บทความวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อหลัก ดังนี้ บทนำ การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง หรือหัวข้ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

11. บทความวิชาการและบทความปริทัศน์ ประกอบด้วยหัวข้อหลัก ดังนี้ บทนำ เนื้อหา บทสรุป และเอกสารอ้างอิง หรือหัวข้ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

12. บทวิจารณ์หนังสือ ประกอบด้วยหัวข้อหลัก ดังนี้ ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือที่วิจารณ์พร้อมปกหนังสือ และบทวิจารณ์ หรือหัวข้ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

13. ชื่อตารางขนาดตัวอักษร 16 point (ตัวหนา) ให้ระบุไว้บนตารางจัดชิดซ้าย ส่วนใต้ตารางให้บอกแหล่งที่มาของข้อมูลจัด
ชิดซ้าย

14. ชื่อภาพหรือแผนภูมิขนาดตัวอักษร 16 point (ตัวหนา) ให้ระบุไว้ใต้ภาพหรือแผนภูมิ พร้อมทั้งบอกแหล่งที่มาของข้อมูลจัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ

15. การอ้างอิงให้เขียนอ้างอิงให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ APA Style (American Psychological Association) ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 7 (APA 7th edition) โดยจัดเรียงอ้างอิงตามลำดับอักษร (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://apastyle.apa.org) ทั้งนี้สำหรับผลงานวิชาการภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ

 

หมายเหตุ: การอ้างอิงและการเขียนอ้างอิง

1. วารสาร

          สกุล, อักษรย่อชื่อ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, เลขของปีที่ที่(เลขของฉบับที่), เลขหน้า.

          เช่น Author, A.A., Author, B.B., & Author, C.C. (2020). Title of article. Journal Name, 17(2), 20-30.

- บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์
          สกุล, อักษรย่อชื่อ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, เลขของปีที่ที่(เลขของฉบับที่), เลขหน้า. สืบค้นเมื่อ......., จาก ชื่อเว็บไซต์: URL Address
          เช่น Author, A.A., Author, B.B., & Author, C.C. (2020). Title of article. Journal Name, 17(2), 20-30. Retrieved March 26th, 2020, from http:www.xxxxxx.com

 

2. หนังสือ

          สกุลผู้แต่ง, อักษรชื่อย่อ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สํานักพิมพ์.

          เช่น Author, A.A. (2020). Title of Work. Publisher.

 

3. รายงานการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ

          สกุลผู้แต่ง, อักษรชื่อย่อ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ใน ชื่อบรรณาธิการ. (Ed. หรือ Eds.), ชื่อหัวข้อการประชุม. ชื่อเอกสารรวมเรื่องรายงานการประชุม, (pp. เลขหน้า). ชื่อฐานข้อมูลหรือสํานักพิมพ์.

          เช่น Author, A.A., Author, B.B. & Author, C.C. (2020). Title of article. In Editor, A (Ed.), Phuket Rajabhat University  Symposium, (pp. 100-120). Phuket Rajabhat University Press.

 

4. Internet source

          สกุลผู้เขียน, อักษรย่อชื่อ. (ปีที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อ......., จาก ชื่อเว็บไซต์: URL Address

          เช่น Author, A.A., Author, B.B. & Author, C.C. (2020). Title of work. Retrieved March 26th, 2020, from http:www.xxxxxx.com

 

5. วิทยานิพนธ์ (Doctoral dissertation / Master's thesis)

          สกุลผู้แต่ง, อักษรย่อชื่อ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. [ประเภทวิทยานิพนธ์]. ชื่อสถาบันการศึกษา.

          เช่น Author, A.A., Author, B.B. & Author, C.C. (2020). Title of Doctoral Dissertation. [Doctoral dissertation] Phuket Rajabhat University. 

- จากเว็บไซต์

          สกุลผู้แต่ง, อักษรย่อชื่อ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. [ประเภทวิทยานิพนธ์, ชื่อสถาบันการศึกษา]. ชื่อเว็บไซต์. URL

          เช่น Author, A.A., Author, B.B. & Author, C.C. (2020). Title of Master's thesis. [Master's thesis, Phuket Rajabhat University]. Phuket Rajabhat University academic journal. Retrieved March 26th, 2020, from http:www.xxxxxx.com

 

*** ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับ 
**** การอ้างอิงสารสนเทศตามแบบ APA (7th edition)