Information For Readers

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดพิมพ์ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นวารสารสหสาขาวิชาที่ผ่านการรับรองคุณภาพวารสาร Thai-Journal Citation Index: TCI โดยผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม (Fulltext) ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ วารสารฯ ขอให้ผู้อ่านลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนการเผยแพร่ ซึ่งการลงทะเบียนนี้ผู้อ่านจะได้รับข้อมูลสารบัญของวารสารแต่ละฉบับทางอีเมล์