นโยบายและขอบเขต (Policy and scope)

วารสารฯ มีนโยบายรับพิจารณาตีพิมพ์บทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ พัฒนาชุมชน ประยุกต์ศิลป์ และที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอเป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้บทความที่ส่งมาให้วารสารฯ พิจารณาต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

วารสารฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยที่มีคุณภาพที่แสดงถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฎี (Theoretical contributions) เพื่อนักวิชาการและนักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ (Managerial contributions) ที่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

 

ประเภทของบทความ (Types)

1. บทความวิจัย (Research Article) เป็นผลงานที่ได้มาจากการค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเอง ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ระเบียบวิธีวิจัย รวมทั้งผลการวิจัยที่มีความชัดเจน

2. บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นผลงานที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอเนื้อหาสาระทางวิชาการที่น่าสนใจ ความรู้ใหม่ในเชิงวิชาการ ที่สนับสนุนหรือค้านต่อทฤษฎีหรือองค์ความรู้ทางวิชาการเดิม หรือเป็นการนำเสนอแนวทางในการวิเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีผู้รวบรวมเรียบเรียงหรือวิเคราะห์มาก่อน

3. บทความปริทัศน์ (Review Article) เป็นผลงานที่มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้อย่างทันสมัย และมีข้อวิจารณ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป ทั้งนี้เป็นบทความที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงความลุ่มลึก การผสมผสานแนวความคิด การทบทวนความก้าวหน้าและสรุปความรู้ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งได้อย่างชัดเจน เพื่อนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ หรือองค์ความรู้ใหม่

4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) เป็นผลงานที่ถ่ายทอดความคิดเห็น โดยนำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นความรู้ ด้วยการใช้หลักวิชาที่เหมาะสม เพื่อวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นถึงข้อดี ข้อไม่ดี โดยชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของหนังสือที่จะวิจารณ์ และเสนอแนวทางแก้ไข ประกอบด้วยบทนำหรือประเด็นที่จะวิจารณ์ เนื้อหา บทสรุปและข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

 

ภาษาที่รับพิจารณา (Language)

วารสารรับพิจารณาบทความที่นิพนธ์ด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

 

กำหนดการเผยแพร่ (Publication freguency)

วารสารฯ มีกำหนดการเผยแพร่จำนวน 2 ฉบับต่อปี ดังนี้

     ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน

     ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม

 

กระบวนการพิจารณา (Peer reviw process)

กองบรรณาธิการจะตรวจสอบขอบเขตของบทความ หากบทความอยู่ในขอบเขตของวารสารฯ และผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้นและความสมบูรณ์ของบทความ ทางกองบรรณาธิการจะนำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คนต่อหนึ่งบทความ ทั้งนี้กองบรรณาธิการจะคัดเลือกจากผู้มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้นและสถาบันที่ผู้ทรงคุณวุฒิสังกัดจะต้องไม่สังกัดเดียวกับผู้เขียน โดยกระบวนการพิจารณาบทความ เป็นแบบปกปิดสองทาง (Double blinded) คือผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเช่นเดียวกัน แต่หากบทความไม่อยู่ในขอบเขตของวารสารฯ และไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินเบื้องต้น ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งไปยังผู้เขียนทราบต่อไป