เกี่ยวกับวารสาร

วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นวารสารที่เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจจะนำผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการนำมาเผยแพร่ ซึ่งวารสารดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำมาตั้งแต่ปี 2560    ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และได้รับรองจากสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เรียบร้อยแล้ว โดยรับตีพิมพ์บทความในสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา

กำหนดออกวารสารทุก 2 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)                         

ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน ของทุกปี

ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  ของทุกปี

อัตราค่าสมาชิก

สามัญรายปี (ปีละ 2 ฉบับ) 500 บาท

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ

วารสาร SAU Journal of Social Sciences & Humanities ขอแจ้งการจัดเก็บค่าพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยจัดเก็บในอัตรา 5,000 บาท ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม)

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เลขที่บัญชี 191-0-17882-9

*** หมายเหตุ: การจัดเก็บค่าพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ มิได้ถือว่าบทความจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เสมอไป หากแต่ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และกองบรรณาธิการ ทั้งนี้ วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบทความที่จัดส่งและโอนเงินแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เจ้าของวารสาร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 รูปแบบการดำเนินการกลั่นกรองบทความ

 กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำวารสาร ตั้งแต่การคัดเลือกบทความโดยกองบรรณาธิการตรวจสอบรูปแบบก่อนนำส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณากลั่นกรองบทความ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความละ 3 ท่านต่อบทความ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ และในการประเมินใช้รูปแบบผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน(Doubleblind Peer Review) 

ข้อมูลวารสาร

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา
  2. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมทางวิชาการ โดยเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การทำวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจในด้านงานวิจัยนำไปใช้ประโชน์ และต่อยอดงานวิจัยได้อีกทางหนึ่ง

 รูปแบบการดำเนินการกลั่นกรองบทความ

 กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำวารสาร ตั้งแต่การคัดเลือกบทความโดยกองบรรณาธิการตรวจสอบรูปแบบก่อนนำส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณากลั่นกรองบทความ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความละ 3 ท่านต่อบทความ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ และในการประเมินใช้รูปแบบผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์

  1. บทความวิจัย  (Research  articles)  เป็นผลงานที่เตรียมจากข้อมูลที่ผู้เขียน หรือทีมงานผู้เขียนได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง
  2. บทความวิชาการ (Academic  articles)  อาจแยกเป็นบทความปริทรรศน์ (Review  articles)  บทความเทคนิค  (Technical  article)  เรียบเรียงจากการสืบค้น  ตรวจสอบเอกสารวิชาการในสาขานั้น ๆ และบทความพิเศษ  (Special  a rticles)  เสนอความรู้ทั่ว ๆ ไปในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

การเตรียมต้นฉบับบทความ

บทความทุกบทความที่เสนอมายังวารสาร  SAU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES  จะได้รับการพิจารณา  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  หากมีการแก้ไขหรือตอบรับการตีพิมพ์ผู้เขียต้องส่งฉบับอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์นามสกุล  PDF  และ  DOC  ของบทความที่แก้ไข   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์    โทรศัพท์  :  02-807-4500-27  ต่อ  404   email : saujournalssh@sau.ac.th

            บทความหรือผลงานวิจัยที่นำเสนออาจอยู่ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  โดยจัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์  ภายใต้ระบบปฏิบัติการวินโดว์  สำหรับตาราง  แผนภาพและภาพประกอบในส่วนของต้นฉบับจะต้องตามรูปแบบที่กำหนดเพื่อให้พร้อมตีพิมพ์ได้ทันที  (Camera  ready)  ต้นแบบสำหรับบทความสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ saujournalssh.sau.ac.th

การส่งบทความ

ลงทะเบียนผ่าน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (tci-thaijo.org)กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญกระบวนการจัดทำวารสารตั้งแต่การคัดเลือกบทความและมีผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณากลั่นกรองบทความบทความละ 3 ท่านในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการและในการประเมินใช้รูปแบบผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (double-blinded)

อัตราค่าสมาชิก

สามัญรายปี (ปีละ 2 ฉบับ) 500 บาท

บทความวิชาการและบทความวิจัย ในวารสารฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนเท่านั้น

ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์