ส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

คำแนะนำผู้แต่ง

นโยบายการตีพิมพ์ในวารสาร AU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

          เพื่อให้การตีพิมพ์รายงานวิจัย หรือบทความวิชาการในวารสารฯ เป็นไปโดยเรียบร้อย และเป็นวารสารที่ได้มาตรฐานสากลบังเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งผู้ส่งรายงานการวิจัย หรือบทความวิชาการผู้ใช้ประโยชน์ จากผลงานการวิจัย หรือบทความวิชาการเหล่านั้น รวมทั้งในการจัดทำวารสาร มหาวิทยาลัยฯได้กำหนดหลักเกณฑ์ตลอดจนคำแนะนำในการส่งรายงานวิจัย หรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารไว้ ดังนี้

หลักเกณฑ์โดยทั่วไป

บทความวิจัย  (Research  articles)  เป็นผลงานที่เตรียมจากข้อมูลที่ผู้เขียน  หรือทีมงานผู้เขียนได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง

บทความวิชาการ (Academic  articles)  อาจแยกเป็นบทความปริทรรศน์  (Review  articles)  บทความเทคนิค  (Technical  article)  เรียบเรียงจากการสืบค้น  ตรวจสอบเอกสารวิชาการในสาขานั้น ๆ และบทความพิเศษ  (Special  a rticles)  เสนอความรู้ทั่ว ๆ ไปในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย  3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) เปิดรับบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกวัด ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสารทัศนะและข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น  มิใช่ความคิดของคณะผู้จัดทำ และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ ทั้งนี้กองบรรณาธิการไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา     ทางวารสารกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ดังต่อไปนี้

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน  

ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน      Template (รูปแบบการเขียนบทความ)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ชื่อและที่อยู่อีเมลที่ป้อนในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในวารสารนี้เท่านั้นและจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่นๆ