บทความย้อนหลัง

 • กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2023)

 • มกราคม - มิถุนายน 2566
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2023)

 • กรกฏาคม - ธันวาคม 2565
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2022)

 • มกราคม - มิถุนายน 2565
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2022)

 • (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2021)

 • (มกราคม-มิถุนายน 2564)
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2021)

 • กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2020)

 • มกราคม-มิถุนายน2563
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2020)

 • กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2019)

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

 • มกราคม - มิถุนายน 2562
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2019)

  SAU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

 • กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2018)

 • มกราคม - มิถุนายน 2561
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2018)

  วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การพัฒนาผลงานวิชาการ ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ขอบเขต เป็นเอกสารเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ (บทความวิชาการปริทรรศน์ บทความวิชาการเทคนิค บทความวิชการพิเศษ) ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาที่เผยแพร่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วาระการเผยแพร่ วารสาร SAU Journal of Social Sciences and Humanities มีกำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 จะจัดพิมพ์ระหว่าง เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 จะจัดพิมพ์ระหว่าง เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี

 • กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2017)

  วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การพัฒนาผลงานวิชาการ ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ขอบเขต เป็นเอกสารเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ (บทความวิชาการปริทรรศน์ บทความวิชาการเทคนิค บทความวิชการพิเศษ) ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาที่เผยแพร่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วาระการเผยแพร่ วารสาร SAU Journal of Social Sciences and Humanities มีกำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 จะจัดพิมพ์ระหว่าง เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 จะจัดพิมพ์ระหว่าง เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี

 • มกราคม - มิถุนายน 2560
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2017)

  วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การพัฒนาผลงานวิชาการ ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ขอบเขต เป็นเอกสารเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ (บทความวิชาการปริทรรศน์ บทความวิชาการเทคนิค บทความวิชการพิเศษ) ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาที่เผยแพร่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วาระการเผยแพร่ วารสาร SAU Journal of Social Sciences and Humanities มีกำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 จะจัดพิมพ์ระหว่าง เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 จะจัดพิมพ์ระหว่าง เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี